Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τύπους οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura

Εφαρμογή των διατάξεων πέντε Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο του έργου Life Integrated Project (LIFE IP) 4 Natura, καθώς αποτελεί μία από τις εγκεκριμένες δράσεις του έργου LIFE. Τα εν λόγω Σχέδια Δράσης αφορούν τα κάτωθι τέσσερα είδη και έναν οικότοπο:

  • τον οικότοπο προτεραιότητας 2250 «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων»
  • τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
  • τα κινδυνεύοντα πτωματοφάγα (Vultures)
  • συγκεκριμένα είδη πέστροφας (Salmo spp.) και
  • το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra).

Η επιλογή των τεσσάρων ειδών και του συγκεκριμένου οικοτόπου έγινε με βάση τις προτάσεις των ειδικών επιστημόνων και μεκριτήριο κυρίως τον βαθμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν δράσεις που αφορούν τις κάτωθι γενικές κατηγορίες παρέμβασης:

  • Συμπλήρωση της γνώσης με στόχο την καλύτερη οργάνωση της λήψης μέτρων.
  • Δράσεις βελτίωσης και αποκατάστασης ενδιαιτημάτων (π.χ. φυτεύσεις ειδών – μείωση της αιολικής διάβρωσης – τεχνικές επεμβάσεις σε πηγές, ενισχύσεις ενδιαιτημάτων με νερό, καταγραφή δεξαμενών για τα αμφίβια).
  • Μέτρα μείωσης των απειλών (οριοθέτηση περιοχών για διασφάλιση ενδιαιτημάτων, παρακολούθηση κλιματικών παραμέτρων, λειτουργία ομάδων σκύλων για ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων, διενέργεια περιπολιών – ελέγχων σε κρίσιμες περιοχές υψηλού κινδύνου, επόπτευση και παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής παρουσίας των πληθυσμών ειδών)
  • Δράσεις αύξησης και διατήρησης πληθυσμών (π.χ. γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών, διενέργεια νεκροψιών, ιστοπαθολογικών εξετάσεων και τοξικολογικών αναλύσεων, ex situ ανάπτυξη γυρίνων και φυτικών ειδών, εξολόθρευση θηρευτών στις νησίδες εξάπλωσης ειδών, επανεγκατάσταση ειδών σε νησίδες που έχουν εξαφανιστεί).
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την αξία διατήρησης των ειδών και του οικοτόπου.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Περίοδος υποβολής

από 6/3/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 2.028.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Νικόλαος Πασσάς

213 2142202

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή