Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή ανοικτών, ζωντανών προγραμμάτων σπουδών και διαδικασιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 11/8/2021 έως 31/3/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 34.990.217

Σχετικά αρχεία

Πηγή