Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2602 της Επιτροπής για την αποδοχή αίτησης για μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα όσον αφορά τα οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/191. Πηγή