Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ηλεκτρονική διαδικασία διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών

Έχει λήξει

Προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικών για τη δημιουργία υποδομών κρυπτογράφησης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών, μεταξύ της κεντρικής δομής πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάλυσης Πληροφοριών), των Περιφερειακών Δομών Πληροφοριών της (Τμήματα Συλλογής & Διαχείρισης Πληροφοριών), που κατά βάση συγκροτούν τον πληροφοριακό μηχανισμό του Σώματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Δ/νση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2021 έως 22/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)» στη διεύθυνση ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΗΝΑ 105 62 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 1.798.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή