Στην τελική έκθεση του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) αποτυπώνονται μέθοδοι για την ανάπτυξη και ενίσχυση της γνώσης που θα επιτρέπει τη χάραξη στρατηγικής προώθησης των ελληνικών εξαγωγών στις ξένες αγορές.

Συνοπτικά, η έκθεση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών (agora.mfa.gr) περιλαμβάνει:

* Την συγκριτική αξιολόγηση των ξένων αγορών με κριτήριο την σημαντικότητά τους για τα ελληνικά εξαγωγικά συμφέροντα, και, παράλληλα, τον εντοπισμό, ανά κλάδο και προϊόν, του εξαγωγικού περιθωρίου για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε χώρες, όπου διαφαίνεται σχετική ζήτηση και δυναμική.

* Τη συστηματική χαρτογράφηση της ελληνικής παραγωγικής και εξαγωγικής βάσης και συνεπακόλουθα των δυνατοτήτων και του ενδιαφέροντός της, για την επαλήθευση και βελτίωση, μέσω της επικοινωνίας με αυτήν, των στρατηγικών επιλογών, της πολιτικής εξωστρέφειας και αποτελεσμάτων της.

* Την αρχιτεκτονική των διαδικασιών διάχυσης της γνώσης προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, των υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών και των εποπτευόμενων φορέων του που την επιχειρούν και της κατανομής του έργου μεταξύ τους.

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την έκθεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://agora.mfa.gr/images/Technical_Support_Project.pdf

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή