Από την έντυπη έκδοση

Του Θάνου Τσίρου
ttsiros@naftemporiki.gr 

Στη Βουλή για άμεση νομοθέτηση κατατίθενται μέσα στην επόμενη εβδομάδα τρεις ρυθμίσεις με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αγοράς, ενώ ανοίγει από τη Δευτέρα -μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης- και η πλατφόρμα my business support για να υποδεχτεί τις αιτήσεις των τελικών δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. 

Πρώτη νομοθετική ρύθμιση

Η πρώτη από τις τρεις νομοθετικές ρυθμίσεις αφορά το πρόγραμμα κάλυψης των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις 
-ειδικά μικρομεσαίες- κατά τη διάρκεια του 2020. 

Ουσιαστικά, το Δημόσιο θα «κρατικοποιήσει» τις ζημιές επιχειρήσεων που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς θα δοθεί απευθείας χρηματοδότηση για τις πάγιες δαπάνες οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλα προγράμματα ενίσχυσης, όπως -για παράδειγμα- το πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων εργασίας ή οι πέντε μέχρι σήμερα φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, οι οποίες στο σύνολό τους σχετίζονται με τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 2020. Το ποσοστό αποζημίωσης των επιχειρήσεων για τις ακάλυπτες πάγιες δαπάνες θα φτάνει ακόμη και το 90%. Βέβαια, θα υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση ουσιαστικά, όχι μόνο σε επίπεδο εσόδων, αλλά και σε επίπεδο οικονομικού αποτελέσματος.

Δεύτερη νομοθετική ρύθμιση

Με τη δεύτερη νομοθετική ρύθμιση θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο όσον αφορά το «κούρεμα» των ενοικίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου θα δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, ενώ μένει να αποσαφηνιστεί αν θα αναγνωριστεί τελικώς στους πληττόμενους και στους εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής το δικαίωμα να «κουρέψουν» και αυτοί το ενοίκιο του ιδιοκτήτη κατά 40%.

Οι ιδιοκτήτες, από την πλευρά τους, θα εισπράξουν αποζημίωση 80% σε περίπτωση μη καταβολής ενοικίου (ή 60% αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο), ενώ αν προωθηθεί το «κούρεμα» του 40% για τα ενοίκια των πληττόμενων, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη θα διαμορφώνεται στο 50% επί της ζημιάς. 

Τρίτη νομοθετική ρύθμιση 

Η τρίτη νομοθετική ρύθμιση θα αφορά το πλαίσιο για το «πάγωμα» των μεταχρονολογημένων επιταγών με ημερομηνία πληρωμής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για 75 ημέρες. 

Με αυτές τις κινήσεις -συμπεριλαμβανομένης και της υπουργικής απόφασης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, η οποία θα καθορίσει τον ειδικό τρόπο στήριξης των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές- ουσιαστικά ολοκληρώνεται και ενεργοποιείται στην πράξη το πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές και του τωρινού lockdown. 

Σε εκκρεμότητα θα παραμείνει η 6η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία θα αφορά την κάλυψη των απωλειών εσόδων για το πρώτο δίμηνο του 2021. 

Ο υπολογισμός των κρατικών ενισχύσεων  

Σύμφωνα με το πλαίσιο της Ε.Ε., «μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες) κατά την ίδια περίοδο ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση ή στήριξη από άλλες πηγές. 

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 90% των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. 

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή, με κατάλληλη αιτιολόγηση που παρέχεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών. Κάθε πληρωμή που υπερβαίνει το τελικό ποσό της ενίσχυσης ανακτάται.

* Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και δανείων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

* Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του μέτρου αυτού δεν σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

* Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής την 31η Δεκεμβρίου 2019). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης».   

Πηγή