Προγράμματα – Προσκλήσεις

Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ

Η δράση δομείται σε δύο Υποδράσεις, ως εξής:

Υποδράση 1: Τα Θεματικά Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) θα αναπτύξουν ειδικότητες του ίδιου τομέα ή συναφών, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τη συνεργασία των ΙΕΚ με τους κοινωνικούς εταίρους και το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας της περιφερειακής του ενότητας, και θα αφορούν στη σύνδεση της κατάρτισης σε ειδικότητες αναγκαίες για την τοπική οικονομία και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Υποδράση 2: Στο πλαίσιο της λειτουργίας Δημοσίων Πειραματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)θα εφαρμοστούν ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας και οδηγοί κατάρτισης σε στοχευμένες ειδικότητες, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από τη συνεργασία των ΙΕΚ με τους κοινωνικούς εταίρους και το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας της περιφερειακής του ενότητας και θα αφορούν στη σύνδεση της κατάρτισης σε ειδικότητες αναγκαίες για την τοπική οικονομία και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Περίοδος υποβολής

από 13/4/2021 έως 31/8/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 6.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή