Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης ανακοίνωσε τη δημιουργία της πιστοποίησης CRI PASS, ενός νέου, εξειδικευμένου στρατηγικού εργαλείου αξιολόγησης επιδόσεων στην εταιρική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

 Η νέα αυτή πιστοποίηση είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της εταιρικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκινώντας με μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Καθώς πρόκειται για μία ανεξάρτητη αξιολόγηση, η πιστοποίηση συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τις υποστηρίζει στην εναρμόνιση με τα ελάχιστα κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Παράλληλα, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στη δημιουργία έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πιστοποίησης CRI PASS είναι ότι αξιολογούνται οι επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, η επιχείρηση προετοιμάζεται για εξωτερική πιστοποίηση και στη συνέχεια για τον απαιτητικότερο δείκτη CR INDEX και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η εταιρεία λαμβάνει Feedback Report με αναφορά στα δυνατά της σημεία, σε τομείς που χρήζουν βελτίωσης και προτάσεις μελλοντικών ενεργειών.

Έχοντας συμπληρώσει 13 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους που αντιπροσωπεύουν το 20% του ΑΕΠ της να χώρας, να συστηματοποιήσουν την εταιρική ευθύνη & βιώσιμη ανάπτυξη και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από το δείκτη CR Index, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των ESG επιδόσεών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρικής υπευθυνότητας, που έχει αποδεδειγμένα συμβάλλει θετικά στη συνολική τους ESG απόδοση.

Η υποβολή συμμετοχών αυτού του κύκλου έχει ξεκινήσει και ισχύει έως 10 Απριλίου 2021.

Πηγή