Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ιχνηλάτηση σχολικών και εργασιακών διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης

Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και αποτίμηση της πορείας ολοκλήρωσης της φοίτησης, καθώς και της διαδικασίας μετάβασης σε κύκλο σπουδών ανώτερου επιπέδου ή/και στην αγορά εργασίας. Σκοπός της είναι η υποστήριξη πολιτικών εκπαίδευσης βάσει ενός έξυπνου συστήματος «ιχνηλάτησης» της μαθητικής πορείας, καθώς και των εκπαιδευτικών και εργασιακών διαδρομών των μαθητών και μαθητριών. Ενδεικτικά: • παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδρομής των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης • συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης μεταξύ των βαθμίδων και διαφορετικών τύπων σχολικών μονάδων, καθώς και με τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας • καταγραφή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτιμήσεων και επιλογών των μαθητών και μαθητριών της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • διενέργεια ερευνών για την ιχνηλάτηση της πορείας (επαρκούς-ανεπαρκούς) φοίτησης των μαθητών και της μετάβασης των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας • αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της διαδικασίας μετάβασης στην αγορά εργασίας και την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών συμπερασμάτων • παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας σχετικά με τις αναδυόμενες απαιτήσεις των επαγγελμάτων (new skills monitoring) • διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στην αγορά εργασίας • υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης • υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς, καθώς και • υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε σύμπραξη με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2021 έως 31/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 1.481.508

Σχετικά αρχεία

Πηγή