Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete

Αναμένεται Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχέδια δράσης τα οποία θα αφορούν σε έναν ή και περισσότερους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete). Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να στηρίζονται σε μελέτη για την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, βάσει προσφάτων στοιχείων αγοράς εργασίας (πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες) λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας, όπου αυτό είναι δυνατό, τα συμπεράσματα του Εθνικού και Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
1.1 Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των Πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Να έχουν έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Κρήτης και να υφίστανται πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.
2. Να έχουν χωρική αρμοδιότητα για την υλοποίηση των προτεινόμενων προγραμμάτων σύμφωνα με το καταστατικό τους
2. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης, για την οποία υποβάλλουν πρόταση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια δράσης που θα στηρίζονται σε μελέτη για την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης, βάσει προσφάτων στοιχείων αγοράς εργασίας (πρωτογενείς ή δευτερογενείς έρευνες).

Σε ποιους απευθύνεται

• Σύνδεσμοι και Ενώσεις Επιχειρήσεων Κρήτης, • Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες με περιφερειακή εμβέλεια και οργανώσεις αυτών,
• Κλαδικοί Φορείς Περιφέρειας Κρήτης και οργανώσεις αυτών, • Επιστημονικοί-επαγγελματικοί φορείς Περιφέρειας Κρήτης, • Επιμελητήρια Κρήτης, • ΝΠΔΔ-ΝΠIΔ εκπροσώ

Περίοδος υποβολής

από 19/4/2021 έως 18/6/2021

5.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 19/4/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 18/06/2021 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.
Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

5.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά …

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή