Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κατάρτιση ωφελούμενων των προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2.

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120 – 150 ώρες αντίστοιχα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από σχετική εισήγηση του φορέα εκπόνησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες : Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο), Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο), Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο), Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά), Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων, Πρώτες Βοήθειες, Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων, Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες: Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων, Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία, Χειρισμός Εργαλειομηχανών, Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου, Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας), Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου, Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των Δήμων, των Περιφερειών, Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφών φορέων, Υπηρεσιών Υπουργείων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες θα διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

H πρόσκληση απευθύνεται:

  • στους άνεργους ωφελούμενους των Προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι θα ενταχθούν σε μητρωο ωφελουμένων που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ.
  • στους παρόχους κατάρτισης που θα υποβάλλουν αίτηση  από 23/2/2021 έως 2/3/2021 και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων

Σε ποιους απευθύνεται

  • Άνεργοι: Οι ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Πρόσκληση 4/2020 για 36.500 θέσεις απασχόλησης). Οι άνεργοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2. Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι εντάσσονται σε Μήτρωο Ωφελούμενων, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.
  • Πάροχοι Κατάρτισης

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2021 έως 2/3/2021

Για τους παρόχους κατάρτισης η διαδικασία συμμετοχής περιγράφεται στην πρόσκληση και γίνεται μέσω του www.voucher.gov.gr

Για τους ανέργους, εφόσον είναι ηδη ωφελούμενοι από το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης, το μητρώο ωφελουμένων για την κατάρτιση προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Είδος ενίσχυσης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των παροχων κατάρτισης αναφερονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά Αρχεία). …

Τι χρηματοδοτείται

Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

Η δράση υλοποιείται  με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα
ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης–μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η αξία της επιταγής κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος.

Προϋπολογισμός

€ 26.910.500

Σχετικά αρχεία

Πηγή