Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κόκκινο βιβλίο φυτών, ζώων και μυκήτων

Το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α΄) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών» προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας για κάποια είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Η επικαιροποίηση του ΠΔ67/81 προς έναν Κατάλογο Ειδών Εθνικού Ενδιαφέροντος, σύγχρονο και εμπλουτισμένο, πέρα από τις προαναφερθείσες θεσμικές προβλέψεις, θα εξυπηρετήσει και ως οδηγός στις περιπτώσεις μελλοντικής αναθεώρησης των αντίστοιχων παραρτημάτων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αλλά και ένα δυναμικό εργαλείο για την προώθηση και τις προτεραιότητες της βασικής έρευνας στην Ελλάδα. Στόχοι:

  • Σύνταξη καταλόγων των ειδών πανίδας, χλωρίδας και μυκήτων
  • Αξιολόγηση των καταλόγων με βάση τις προδιαγραφές της IUCN για αξιολογήσεις περιφερειακού επιπέδου
  • Εκπαίδευση ειδικών για την εφαρμογή των προδιαγραφών
  • Δημιουργία βάσεων δεδομένων δύο κατηγοριών (κόκκινες βάσεις δεδομένων και κατάλογοι ειδών) με τα ανωτέρω στοιχεία
  • Διαμόρφωση μηχανισμών διαρκούς εμπλουτισμού των ως άνω βάσεων
  • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (ιστοσελίδες, συνδέσεις με διεθνείς βάσεις).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
  • Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Περίοδος υποβολής

από 30/3/2021 έως 31/12/2021

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 250.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα

Τηλ

213 2142200, 2142295

Φαξ

210 6920437

Νικόλαος Πασσάς

213 2142202

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή