Προγράμματα – Προσκλήσεις

Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Λειτουργική βελτίωση και ριζική αναβάθμιση σημαντικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά ως προς την χρονοαπόσταση και με ασφάλεια οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Περιλαμβάνει πράξεις οδικών υποδομών (κατασκευή κόμβων, γέφυρες, ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμό κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Πελοποννήσου και Υπηρεσίες της

Περίοδος υποβολής

από 11/1/2021 έως 30/4/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Πηγή