Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων για τη μείωση του κινδύνου διασποράς της νόσου COVID-19

Παροχή αποζημίωσης, ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εισοδήματος τη χρονική περίοδο από 17/03/2020 έως 30/04/2020, σε κλάδους που είτε τέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή δραστηριότητας είτε επλήγησαν ως συνέπεια του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωφελούμενοι της δράσης/λήπτες της ενίσχυσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ, καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 39162/ΕΞ2020/15-04-2020, όπως ισχύει.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
  • Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών

Περίοδος υποβολής

από 10/7/2020 έως 20/7/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 420.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή