Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Αριθ 5534/2021 με την οποία τροποποιείται η υπ αρ. 20065/29.12.2020 λόγω σφαλμάτων και λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωρινού πλαισίου (ΠΠ) για τις κρατικές ενισχύσεις

Το νέο πλαίσιο στήριξης τουριστικών γραφείων και Τ.Ε.Ο.Μ. με τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα ισχύει ως εξής :

Άρθρο 1


Αντικείμενο απόφασης

1. Με την παρούσα θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

2. Η έκτακτη επιδότηση της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (ια) έως (κβ), σε κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο Σήμα στις 29.12.2020 και κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών τρένων και λεωφορείων ανοικτού τύπου που ήταν σε κυκλοφορία στις 29.12.2020.

3. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Για τους σκοπούς της παρούσας ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις ως άνω επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

5. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 2


Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους

1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300,00 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέ-μεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης

Τουριστικά Λεωφορεία

 

Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα

έως 30 θέσεις

Από 31 θέσεις και άνω

 

Αποζημίωση (ευρώ)

2.400

3.600

2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές με την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014 ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019,δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν ή να έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4. Οι δικαιούχοι πρέπει να μην έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Άρθρο 3


Διαδικασία αποζημίωσης – Δικαιολογητικά

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος η οποία θα συνοδεύεται από συμπληρωμένο αρχείο εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου (excel) σε ηλεκτρονική μορφή (το αρχείο διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού http://www.mintour.gov.gr)

β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

γ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ηλεκτρονική βεβαίωση IBAN, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα/την αιτούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ,

δ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ. 87618/2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά και βάσει της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 5771) (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας την 28η.01.2021), καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά α’ και γ’ του παρόντος άρθρου.

3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία του άρθρου 5, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου και αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του ΠΣΣΕΗΣ.

Άρθρο 4


Υποχρεώσεις διαφάνειας

1. Υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις και τηρούνται λεπτομερή αρχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για δέκα (10) έτη σύμφωνα με τα σημεία 89 και 91 του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Οι ενισχύσεις άνω των 100.000 €, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

3. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Άρθρο 5


Διαδικασία καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Τουρισμού. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, δημιουργούν καταστάσεις δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον ΑΦΜ τους. Ακολούθως, οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του ιδίου Υπουργείου η οποία παράγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων. Η κατάσταση αυτή είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Τουρισμού, έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Η κατάσταση αυτή διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού στην εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

3. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Τουρισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστι-κοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 4 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 6

Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΠηγή