Από την έντυπη έκδοση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της τέταρτης κατά σειρά προκήρυξης του προγράμματος ανέρχεται σε 205 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Επισημαίνεται ότι αν υπάρξουν αδιάθετα κονδύλια από την προηγούμενη προκήρυξη, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου, τότε αυτά θα προστεθούν στην τρέχουσα.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασική κατεύθυνση τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Με βάση τον κοινοτικό κανονισμό, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που διαθέτει λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Αντίστοιχα, μικρή επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

* Ατομική επιχείρηση.

* Εμπορική εταιρεία.

* Συνεταιρισμός.

* Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 2015), αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

* Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

* Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

* Δημόσιες / δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού και δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών.

Όροι και προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Αντίστοιχα, η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που παρατίθενται στη συνέχεια και για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. Διευκρινίζεται ότι οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζονται πάντα επί του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και ανά ομάδα δαπάνης, καθώς και με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Τα ακριβή ποσοστά ανά νομό περιέχονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις για τις οποίες προβλέπεται ότι η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 100% της επιχορήγησης με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, αυτές θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Να είναι εξωστρεφείς πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή τον λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

* Να είναι καινοτόμες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.

* Να είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειομένης ρητά της εξαγοράς. Οι ανεξάρτητες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22α Ιουνίου 2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

* Να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Υπολογίζεται η μεταβολή ανάμεσα στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) των τελευταίων 12 μηνών πριν από την αίτηση υπαγωγής και των ΕΜΕ από τον 25ο έως τον 36ο μήνα πριν από την αίτηση υπαγωγής. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η αύξηση της απασχόλησης είναι τουλάχιστον ίση με τρεις ΕΜΕ.

* Να είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 2015), αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν. 4384/ 2016 (Α’ 78).

* Να είναι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους.

* Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

* Να είναι επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα, εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και δεν αφορούν εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Ποιες επενδύσεις επιδοτούνται

* Να είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του ν. 4399/2016, καθώς πληρούν τα κριτήρια της περ. θ’ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016.

* Να είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως στα νησιά: Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Σύμη και Χίο.

* Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση ή που στα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία δεν αποτυπώνεται η παραπάνω προϋπόθεση, τεκμαίρεται η μη πλήρωση του σχετικού κριτηρίου.

δ) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας μεγάλης επιχείρησης με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.   
 

Πηγή