24 Μάρτιος 2021

Μείωση ενοικίων - Το πλήρες πλαίσιο που ισχύει για τη μείωση των μισθωμάτων από τον Απρίλιο 2020 έως τον Μάρτιο του 2021
  • Τροποποίηση της απόφασης Α.1228/2020 σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1059/2021 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ Α.1228/2020 με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (

Η ανωτέρω απόφαση μετά την τροποποίησή της καλύπτει πλήρως το πλαίσιο μείωσης των ενοικίων από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Α.1228/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Πηγή