Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης έργων Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υγείας
  • 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 12/5/2021 έως 30/9/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 3.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή