Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για ένταξη στο ΕΠ Πελοπόννησος την περίοδο 2021-2027

Αναμένεται

Χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων λειτουργικής βελτίωσης ή/ και ριζικής αναβάθμισης σημαντικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός, κλπ.) Συγκεκριμένα:

  • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων).
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης οδικών έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  • Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφιστάμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.

Οι μελέτες ωρίμανσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα τα οποία είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο(2021-2027), ενώ σε περίπτωση μη υλοποίησης των σχετικών έργων, οι δαπάνες των αντίστοιχων μελετών ωρίμανσης θα καταστούν μη επιλέξιμες και θα πρέπει να αφαιρεθούν από την τελική δήλωση δαπανών των ΕΠ 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Πελοποννήσου και Υπηρεσίες της

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2021 έως 30/4/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή