Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το Μέτρο αφορά στα παρακάτω Είδη Πράξεων :
– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων
ενεργειών:
Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των
ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :
– τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
– τη συσκευασία,
– την κονσερβοποίηση,
– την κατάψυξη,
– το κάπνισμα,
– το αλάτισμα,
– το μαγείρεμα,
– τη διατήρηση σε ξίδι,
– την αποξήρανση, ή
– την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2021 έως 15/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή