Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθ. Ιωάννης Λιανός και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Δρ. Παναγιώτης – Ιάσονας Αγγελόπουλος, για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι η ίδια ως αρμόδια και επιφορτισμένη σύμφωνα με τον Ν. 3959/2011 με τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ως αρμόδιος ρυθμιστής για τη λιμενική βιομηχανία και εισηγητική αρχή για την άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου από συμβάσεις παραχωρήσεως λιμένων, συμφώνησαν με το μνημόνιο στην εγκαθίδρυση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τους και ειδικότερα στην: 

* ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας, 

* ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης και αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Αρχών με στόχο την υγιή ανάπτυξη των λιμένων και συνδεδεμένων σε αυτούς εγκαταστάσεων, και τη λειτουργία του ανταγωνισμού εντός αυτών (intra-port competition) και μεταξύ αυτών (inter-port competition), και

* λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων στη βάση έγκαιρης και ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στους τομείς συνεργασίας των δύο Αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών. 

Ενημερωτικές δράσεις

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη ενημερωτικών δράσεων για την προώθηση πολιτικών και στρατηγικών για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων / συμμετεχόντων στη λιμενική βιομηχανία, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Δρ. Παναγιώτης – Ιάσονας Αγγελόπουλος

Ο πρόεδρος της ΡΑΛ, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι «η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο αρχών, έρχεται να επικυρώσει την ήδη άριστη συνεργασία σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοβοήθειας. Το ζητούμενο πλέον είναι η αύξηση της ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας με έναν τρόπο τεχνικά αποδοτικό, για την τόνωση των συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων του κλάδου και εν τέλει του καταναλωτή».

Ο καθ. Ιωάννης Λιανός

Ο πρόεδρος της ΕΑ ανέφερε ότι: «Μέσω της πρωτοβουλίας που αναλάβαμε τον τελευταίο χρόνο για υπογραφή μνημονίων συνεργασίας ειδικά με τις ανεξάρτητες τομεακές ρυθμιστικές αρχές, στην οποία ανταποκρίθηκε άμεσα η ΡΑΛ, αποσκοπούμε στη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ της ex ante ρυθμιστικής πολιτικής και της ex post εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών.

Προσδοκούμε ότι με την ουσιαστική συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των δυο πλευρών και την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων, θα ωφεληθούν πολλαπλά οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις». 

Πηγή: ΑΜΠΕ

Πηγή