Με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή στο νομοσχέδιο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Απρίλιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), οι μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του, (δείτε αναλυτικά εδώ)
 

Αιτιολογική  άρθρου 1

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού C0VID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσής του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά. Προς τον σκοπό αυτό τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να επεκτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν ανά κλάδο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για το μήνα Απρίλιο 2021.

Διάταξη άρθρου 1

Άρθρο 1

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’

68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Απριλίου 2021 και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοίό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, (δείτε αναλυτικά εδώ)

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου, είτε κατά την εξόφλησή τους είτε κατά τη βεβαίωση αυτών, τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για μη τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λόγω του πρόσκαιρου χαρακτήρα τους. Η εν λόγω ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία θέσπισης των ανωτέρω διοικητικών προστίμων.

Διάταξη άρθρου 2

Άρθρο 2

Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς ΟΓΑ – Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (ΑΊ04), προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής τους, δεν επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου. Ποσά τελών χαρτοσήμου, πλέον της εισφοράς προς τον Ο.Γ.Α., που έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο. Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 3

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μείωσης των εσόδων των παραχωρησιούχων του δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’76).

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα παραχωρησιούχων στους οποίους έχει δοθεί προς παραχώρηση χώρος της Ζώνης Λιμένα κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, με συμβατικούς όρους που δεν επιτρέπουν την παράταση της σχετικής σύμβασης. Έτσι, με την προτεινόμενη ρύθμιση παράτασης, δίνεται η ευκαιρία σε παραχωρησιούχους, οι οποίοι λόγω COVID 19 δεν έχουν ασκήσει τη δραστηριότητά τους, να παρατείνουν τις σχετικές συμβάσεις για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης λειτουργίας.

Διάταξη άρθρου 3

Άρθρο 3

Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα- Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α1 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, που καθορίζονται με την απόφαση η οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί παραχωρήσεων.

8. Η ισχύς των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων, που έχουν συναφθεί κατά το άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης, παρατείνεται για διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο βρίσκονται σε ισχύ ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής στην επιχείρησή του, κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου και σχετικής απόφασης του οργάνου διοίκησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων.».

4. Προβλέπεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018 – 2020):

– η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό, ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

– η υποχρέωση καταβολής κατ’ αναλογία των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Αιτιολογική άρθρου 4

Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών εντός του 2021 με καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας.

Διάταξη άρθρου 4

Άρθρο 4
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), αντικαθίσταται από το πέμπτο εδάφιο και μέχρι το τέλος αυτής και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (A‘ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες καιτρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, κατ’ εξαίρεση εντός του έτους 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.»

5. Συμπληρώνονται/τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.2367/1953 (άρθρο 22), αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών οχημάτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
 

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα για τα ενάριθμα επιβατικά οχήματα και τις μοτοσυκλέτες Ι.Χ., τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία, να εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ’ έτος, μετά από την καταβολή του ειδικώς οριζόμενου παράβολου, προκειμένου να είναι εφικτή η αλλαγή του τόπου φύλαξης του οχήματος.


Αιτιολογική άρθρου 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 προστίθεται επιπλέον λόγος για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας «Μ», προκειμένου οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τα οποία έχουν θέσει σε ακινησία, είτε ηλεκτρονικά είτε με κατάθεση στοιχείων στη φορολογική αρχή, να μπορούν να αλλάξουν τον τόπο φύλαξης του οχήματος τους. Η χορήγηση της εν λόγω προσωρινής άδειας θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Με την παρ. 2 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’242).

Διάταξη άρθρου 5

Άρθρο 5
Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης-Τροποποίηση των άρθρων 22 ν. 2367/1953 και 20 ν. 2948/2001

1. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’82) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι δύο φορές ετησίως επιτρέπεται η κυκλοφορία ενάριθμων ασφαλισμένων αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση ακινησίας, με προσωρινή άδεια διάρκειας μέχρι τριών (3) ημερών κατ’ έτος, αποκλειστικά και μόνο για την παράδοσή τους σε σημεία συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ ή για την αλλαγή του χώρου φύλαξης του οχήματος.

6. Αναφορικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με άδεια κυκλοφορίας κράτους -μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, αντικαθίσταται ως προϋπόθεση η βεβαίωση τέλους ταξινόμησης από την κατάθεση ειδικής δήλωσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ενώπιον της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, δυνάμει του άρθρου 130 του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).
Προβλέπεται ο επανυπολογισμός του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους -μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016 και για τα οποία μέχρι την 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί η ειδική δήλωση της παρ.2 του άρθρου 130 του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) και αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 126 του ιδίου νόμου, σε περίπτωση απόρριψης, λόγω μη έγκαιρης βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης.

Αιτιολογική άρθρου 6

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η μεταβατική διάταξη της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001), για τις περιπτώσεις οχημάτων για τα οποία είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί με το στοιχείο α) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020, ήτοι 18.7.2020), η σχετική αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και η ειδική δήλωση του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’265) για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, πλην, όμως, δεν είχε βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης εντός της ως άνω προθεσμίας.

Επιπλέον, παρέχεται η παραπάνω δυνατότητα, για όσες περιπτώσεις οχημάτων είχε υποβληθεί εντός της προθεσμίας, που είχε τεθεί με τη μεταβατική διάταξη του στοιχείου α) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, η ειδική δήλωση του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης και η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ιστορικού τέλους και απορρίφθηκε η αίτησή τους από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, καθώς δεν είχε συντελεστεί η πράξη της βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα, μετά από αίτηση των ίδιων προσώπων καθίσταται δυνατός ο επανυπολογισμός του τέλους ταξινόμησης, στις περιπτώσεις οχημάτων, που έχει εκδοθεί αποδεικτικό είσπραξης και αυτό έχει ήδη καταβληθεί – ανεξαρτήτως της ταξινόμησής τους ή μη, ο συμψηφισμός του με το καταβληθέν τέλος και η επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α’285).
 

Διάταξη άρθρου 6

Άρθρο 6
Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από την προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης και υπαγωγή επιβατικών οχημάτων της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020

1. Η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α’148), τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση της βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης από την κατάθεση της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’265) και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής: «3. α) Η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’265), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το παρόν, εξακολουθεί να ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, με άδεια κυκλοφορίας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία έχει κατατεθεί η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’265) και έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης για τα ανωτέρω οχήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 2960/2001.».

2. Επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020 (Α’148) προς ψήφιση, ήτοι μέχρι την 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόμου, η οποία απορρίφθηκε λόγω μη βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν, μετά από αίτηση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1. Όταν για τα οχήματα της παρούσας έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, είναι δυνατός, μετά από αίτηση των ίδιων προσώπων, ο επανυπολογισμός του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, ο συμψηφισμός του με το καταβληθέν τέλος ταξινόμησης και η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α’285).

7. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρησης ακινήτων, τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, στις Περιφέρειες προς στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής.

Ανακαλείται η ως άνω παραχώρηση με όμοια απόφαση, σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης των ακινήτων για τον σκοπό της παραχώρησης καθώς και σε περίπτωση μη διατήρησης της υποχρέωσης στέγασης των ήδη υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και οποιοσδήποτε άλλης υπηρεσίας.

Αιτιολογική άρθρου 7

Προς συμπλήρωση του νομικού κενού που προέκυψε από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 (Α’ 90), κατόπιν έκδοσης της με αριθ. 565/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα κτίρια των πρώην Διοικητηρίων, τα οποία σήμερα αποτελούν σημαντικά κοινωφελή δημόσια κτίρια και τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν για στέγαση αποκλειστικά και μόνο των καταργούμενων υπηρεσιών του ανωτέρω άρθρου, δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα στις περιφέρειες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου

Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση των κατά τόπον αρμόδιων κτηματικών υπηρεσιών, κατόπιν αίτησης των περιφερειών, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών τους σε ιδιόκτητα ακίνητα, ώστε να καθίσταται εφικτή η επωφελέστερη διαχείρισή τους και η απλούστευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισής τους, με απώτερους στόχους αφενός την αποφυγή απαξίωσης των κτιρίων αυτών και αφετέρου την εξοικονόμηση πόρων για τη στέγαση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 565/27.9.1995 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία εισηγείται ότι ένα δημόσιο ακίνητο δεν μπορεί να περιέλθει αυτοδίκαια στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2218/1994, εφόσον σε αυτό στεγάζονται και υπηρεσίες που έχουν εξαιρεθεί της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά και την έκδοση της υπ’ αρ. 1818/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου διαμορφώθηκε μια πραγματική και νομική κατάσταση, κατά την οποία πολλά από τα κτίρια των διοικητηρίων, αν και στο μεγαλύτερο τμήμα τους στεγάζουν υπηρεσίες των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νυν περιφερειών, παρέμειναν στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, διότι η ανωτέρω στέγαση δεν ήταν αποκλειστική, αλλά συστέγαση και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια αδιέξοδη κατάσταση, κατά την οποία, ενώ οι περιφέρειες ήταν πρόθυμες να προβούν σε ενέργειες συντήρησης, αναβάθμισης και άλλες, μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ των εν λόγω ακινήτων, στις οποίες στεγάζονταν κυρίως υπηρεσίες τους, η έλλειψη κυριότητάς τους επ’ αυτών εμπόδιζε την εξέλιξη αυτή. Στο αδιέξοδο προστέθηκαν και περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης για τα εν λόγω ακίνητα μεταξύ των περιφερειών και του Δημοσίου, όπως στις περιπτώσεις του Διοικητηρίου Ζακύνθου και του Διοικητηρίου Ηλείας, οι οποίες κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαία τη νομοθετική επίλυση του προβλήματος.

Διάταξη άρθρου 7

Άρθρο 7
Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994

Στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 (Α’ 90) προστίθενται εδάφια τέταρτο έως και όγδοο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες που συγκροτούν τη νομαρχία, καθώς και τα επαρχεία και οι διοικητικές τους υπηρεσίες, καταργούνται από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εκτός από:

α. Τις Υπηρεσίες Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,

β. τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και,

γ. τις Δασικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), τα Αμπελουργικά Φυτώρια, τους Δενδροκομικούς Σταθμούς, τα Κρατικά Κτήματα και τους Συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) του Υπουργείου Γεωργίας.

Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται αυτοδικαίως στη Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται. Ύστερα από αίτηση της Ν.Α. σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που επέρχονται.

Ακίνητα, τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών διότι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν για στέγαση αποκλειστικά και μόνο των καταργούμενων υπηρεσιών του παρόντος άρθρου, δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα στις οικείες Περιφέρειες, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κατά τόπο Κτηματικής Υπηρεσίας, προς στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής.

Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, που επίσης μεταγράφεται, σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης των ακινήτων για τον σκοπό της παραχώρησης, καθώς και σε περίπτωση μη διατήρησης της υποχρέωσης στέγασης των ήδη υφισταμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλης υπηρεσίας.

Η Περιφέρεια υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενη από Πίνακα Οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κατανομής Δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4), με τον οποίο κατανέμονται οι χώροι και οι λειτουργικές δαπάνες στις συστεγαζόμενες υπηρεσίες. Υφιστάμενες μισθώσεις εντός των παραχωρούμενών ακινήτων με άλλους φορείς του Δημοσίου ή τρίτους εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.

Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που προήλθαν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών. Στην έννοια των δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους, τέλη και εισφορές, τα οποία εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή για λογαριασμό τρίτων. Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται και μετά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από το Δημόσιο, μέχρι την αμετάκλητη περάτωσή τους.»

8. Παρέχεται υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση, ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31.3.2021.

Αιτιολογική άρθρου 8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φ.Π.Α και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31.3.2021. Από τις διατάξεις του άρθρου εξαιρούνται τα προϊόντα κρασιού για τα οποία υφίσταται σχετική ρύθμιση με την παρ. 34 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019.

Επιπλέον, για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, οι οποίοι διαθέτουν φορολογική αποθήκη για τα ως άνω προϊόντα και οι οποίοι είναι ενήμεροι στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προβλέπεται αναστολή εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.

Διάταξη άρθρου 8

Άρθρο 8
Υπαγωγή ληξιπροθέσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 34 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’201), οι οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν. 2960/2001 (Α’265), οι οποίες βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, δύνανται να ρυθμίζονται με υπαγωγή στην υποπαρ. Α2 της παρ. Ατού άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για τον αριθμό δόσεων της υποπερ. (ί) της περ. Ια της ίδιας υποπαραγράφου.

2. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών των προϊόντων της παρ. 1, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου.

9. Προβλέπεται ότι απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν από την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση (ν.4307/2014), προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Ορίζεται ότι η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών, δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

γ. Οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης.

Αιτιολογική άρθρου 9

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, εφόσον οι ως άνω απαιτήσεις γεννήθηκαν την τελευταία διετία προ της υποβολής αίτησης του εργοδότη για τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α’ 246). Οι ανωτέρω αποζημιώσεις προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 77 παρ. 2 του ν. 4307/2014 και 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21). Ωσαύτως, τα ως άνω ποσά καταβάλλονται άνευ του κατ’ άρθρο 980 ΚΠολΔ όρου περί προσκομίσεως ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η δε άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών κατά παράβαση της παρ. 1 δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους. Όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία, η καθιέρωση αυτής της ιδιότυπης μορφής αποζημίωσης, λόγω

της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας εργαζόμενου, συνιστά μια ουσιαστική προσπάθεια αναγνωρίσεως της θέσεως του εργαζόμενου, ως φορέα εννόμου αγαθού που χρειάζεται ιδιαίτερη νομική προστασία. Με αυτήν την έννοια, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η πολιτεία τυποποιεί τον τρόπο ικανοποιήσεωςτων εν λόγω ενεργών αξιώσεων, στο πλαίσιο της αναγνωρισμένης δικαιοκρατικά αυξημένης προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021.

Διάταξη άρθρου 9

Άρθρο 9
Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης

1. Απαιτήσεις εργαζομένων για την καταβολή του συνόλου ή μέρους της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, που έχουν γεννηθεί κατά την τελευταία διετία πριν την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή επιχείρησης σε ειδική διαχείριση του ν. 4307/2014 (Α’ 246), προαφαιρούνται από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης και αποδίδονται στους δικαιούχους κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 και το άρθρο 40 του ν. 4772/2021 (Α’ 21).

2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών, κατά παράβαση της παρ. 1 δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4772/2021.

10. Με υ.α., μπορεί να αναστέλλεται, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης από την επέλευση της θεομηνίας, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (ιδίως, πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών κ.λπ.), επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και νομικών οντοτήτων.
Αναστέλλονται, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχεται δε εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με υ.α. της σχετικής διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε συναφούς θέματος.

Αιτιολογική άρθρου 10

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη άμεσης ανακούφισης φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από θεομηνία με τη λήψη του εξαιρετικού μέτρου της αναστολής κάθε πράξεως αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη των πληγεισών περιοχών και συνιστά αναγνώριση από την πολιτεία της σχετικής ανάγκης, ενώ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης οι απαιτήσεις για διατροφή, ώστε η περίμετρος κάλυψης να προσαρμόζεται με τρόπο ώστε, η κάλυψη βασικών βιοποριστικών αναγκών, αλλά και η παιδική ηλικία να τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

Διάταξη άρθρου 10

Άρθρο 10
Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από θεομηνίες, μπορεί να αναστέλλεται για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες από την επέλευση της θεομηνίας, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

11. Παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης, με υ.α., της συμμετοχής της χώρας μας στη δημιουργία Ταμείων ή Χρηματοδοτικών Μηχανισμών, που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Για τη συμμετοχή αυτή καταβάλλονται εισφορές ή συνδρομές σύμφωνα με τις Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας του ν.4270/2014.

Αιτιολογική άρθρου 11

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται η προσθήκη άρθρου 5Α μετά το άρθρο 5 του ν.δ. 631/1970 (Α’ 173).

Η συμπλήρωση του ν.δ. 631/1970, γίνεται προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την υποβολή δηλώσεων για τη συμμετοχή της χώρας μας σε ταμεία ή χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που δημιουργούνται εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει τη συμμετοχή της χώρας στα ως άνω ταμεία ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς και να αποφασίζει σχετικά με την καταβολή εισφορών ή συνδρομών σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχεται η αναγκαία προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να συμμετάσχει στη συνεισφορά των κρατών μελών, ώστε να συγκεντρωθεί ποσό ύψους 1,4 δισ. δολαρίων ή 1 δισ. ως ειδικά «τραβηχτικά δικαιώματαΛ-SDR, σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε τον Μάρτιο του 2020 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη υιοθέτηση σειράς μεταρρυθμίσεων για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Catastrophe Containement and Relief Trust (CCRT) και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παροχής άμεσης ανακούφισης από το χρέος για τα πλέον φτωχά και ευάλωτα μέλη του που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19 και οποιαδήποτε μελλοντική επιδημία.

Διάταξη άρθρου 11

Άρθρο 11
Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στο ΔΝΤ Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν.δ. 631/1970

Μετά το άρθρο 5 του ν.δ. 631/1970 (Α’ 173), προστίθεται άρθρο 5Α, ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να δηλώνεται η συμμετοχή της χώρας στη δημιουργία Ταμείων ή Χρηματοδοτικών Μηχανισμών που λειτουργούν εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να καταβάλλονται εισφορές ή συνδρομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’143)».

12. Προβλέπονται μέτρα προστασίας (αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης κ.λπ.) που μπορεί να ληφθούν, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί με την απόφαση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας, για τον ανωτέρω σκοπό.

Αιτιολογική άρθρου 12

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της περ. η της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας με σκοπό τη βελτίωση και τη συμπλήρωσή της, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που ανέκυψαν εκ των υστέρων και να δοθούν στα εκκρεμή ζητήματα, οι προσήκουσες λύσεις.

Στο πλαίσιο της διάταξης αυτής διευκολύνεται η διαδικασία προσωρινής προσαιγιάλωσης πλωτού μέσου με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και μεταφορά του εξοπλισμού έργων παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Η διάταξη συμβάλει στη συντόμευση του χρόνου εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε., καθώς επιλύει το πρόβλημα αδειοδότησης για την προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και μεταφορά του εξοπλισμού έργων ΑΠΕ, εφόσον αυτή η διαδικασία προβλέπεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την Α.Ε.Π.Ο.

Διάταξη άρθρου 12

Άρθρο 12
Προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου για μεταφορά εξοπλισμού Α.Π.Ε.

2. Στο τέλος της περ. η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’285) προστίθενται πέντε εδάφια, ως εξής:

«Για την προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου, με σκοπό αποκλειστικά τη διέλευση και μεταφορά του εξοπλισμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της παρ. 1, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον ενδιαφερόμενο, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια του έργου, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία: α) προβλέπεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την Α.Ε.Π.Ο., καιβ) δεν προκαλεί αλλοίωση στη μορφολογία της ακτής και του πυθμένα, καθώς η διάταξη έδρασης για την εκφόρτωση είναι προσωρινή και απομακρύνεται άμεσα μετά το πέρας της διαδικασίας. Το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου σε Ε.Γ.Σ.Α. ’87, όπου αποτυπώνονται οι ισχύουσες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης και ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος, καθώς και τεχνική έκθεση σχετικά με την προσωρινή διάταξη έδρασης για εκφόρτωση. Η αρμόδια κτηματική υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας λιμενικής αρχής, εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης για την απλή χρήση αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας και θάλασσας, με τον καθορισμό ανταλλάγματος για την παραχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνει την κτηματική υπηρεσία, την οικεία λιμενική αρχή και την αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έναρξη και λήξη των εργασιών προσαιγιάλωσης προσωρινού χαρακτήρα. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, που έχουν τεθεί με την απόφαση παραχώρησης απλής χρήσης, λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του άρθρου 27.».

13. Επανακαθορίζονται η σύνθεση και ο αριθμός των μελών [αυξάνονται κατά δύο (2), οριζόμενα σε επτά (7) από πέντε (5), που ισχύει σήμερα] της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού του άρθρου 3 του ν. 2971/2001

Αιτιολογική άρθρου 13

Με την αξιολογούμενη τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, μέσω, αφενός, της εξειδίκευσης και της υπηρεσιακής τεχνογνωσίας που συνοδεύουν την ιδιότητα του προτεινόμενου νέου προέδρου της Επιτροπής, δηλαδή, του προσώπου που αποτελεί φορέα του διοικητικού οργάνου που προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αφετέρου μέσω της ιδιαίτερης επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των δύο νέων προτεινόμενων τακτικών μελών της επιτροπής, δηλαδή, ενός γεωλόγου από τους υφιστάμενους επιστημονικούς φορείς (ΕΑΓΜΕ- πρώην ΙΓΜΕ και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο) και ενός μέλους της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. (Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού).

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δευτεροβάθμια Επιτροπή Χάραξης των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού εξετάζει υποθέσεις κατόπιν υποβολής ενδικοφανών προσφυγών και κρίνει τόσο από άποψη νομιμότητας όσο και από άποψη ουσίας, απαιτούνται η διενέργεια ανάλυσης και η διάγνωση τεχνικών ζητημάτων (π.χ. αμφισβήτηση ακρίβειας τοπογραφικών διαγραμμάτων, ύψους μέγιστου χειμερίου συνήθους κύματος, βαθυμετρικών, εδαφολογικών και εδαφοτεχνικών στοιχείων για τον προσδιορισμό νέου και παλαιού αιγιαλού, αιτιολόγησης επάρκειας ή μη χάραξης λωρίδας παραλίας), για τα οποία κρίνεται αναγκαία η συνδρομή της επιστημονικής κατάρτισης των προαναφερθέντων νέων τακτικών μελών της Επιτροπής.

Διάταξη άρθρου 13

Άρθρο 13
Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 2971/2001

1. Η υποπερ. ί) της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (Α’285) αντικαθίσταται ως εξής:

«ί) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών».

2. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, προστίθενται υποπερ. νί) και vii) ως εξής:

«νί) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με ειδικότητα Γεωλόγου και,

vii) έναν εκπρόσωπο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)»

Πηγή