Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4792/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

Οι βασικότερες διατάξεις :

[Άρθρο 27]
1. α. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική Πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self-test), σύμφωνα με το ν.4790/2021 (άρθρο 2 παρ.1).

β.
Ορίζεται προαιρετική η καταχώριση του αποτελέσματος της δοκιμασίας στην πλατφόρμα πλην συγκεκριμένων επαγγελματικών ή κοινωνικών ομάδων, για τις οποίες είναι υποχρεωτική.

γ.
Προσδιορίζονται τα προς καταχώριση στοιχεία και προβλέπεται η έκδοση σχετικής δήλωσης θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος μετά την καταχώριση του αποτελέσματος, με ειδική πρόβλεψη, στην περίπτωση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, για την έκδοση από την πλατφόρμα σχολικής κάρτας για COVID-19, εφόσον το καταχωρισθέν αποτέλεσμα της δοκιμασίας ελέγχου είναι αρνητικό.

2.α. Ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών· δεδομένων στο πλαίσιο των ως άνω προτεινόμενων ρυθμίσεων, ενώ η ανώνυμη εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό, συνάπτεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).

β.
Καθορίζεται ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και το χρονικό διάστημα διατήρησης αυτών στην πλατφόρμα.

γ.
Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό, με υπουργικές αποφάσεις, επιμέρους θεμάτων εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων [τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λειτουργίας της πλατφόρμας, διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ), περιεχόμενο της δήλωσης τον αποτελέσματος του self-test και της σχολικής κάρτας κ.λπ.].

[‘Αρθρο 25]
3.α. Αποσαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν.4790/2021 ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η 6η.4.2021 (ημερομηνία λήξης ισχύος της Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κ.υ. α. με την οποία επήλθε η άρση της αναστολής των ανωτέρω προθεσμιών).

3.β. Περιορίζονται οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος στο χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 31.8.2021.

[Άρθρο 21]
Π
αρατείνεται εκ νέου, μέχρι και την 31.12.2021 (έληξε 31.12.2020) :
η παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους εγγεγραμμένους στα σχετικά μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ..), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,
 η δυνατότητα παραχώρησης, των ανωτέρω ακινήτων, που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες.
 

[Άρθρο 22]
Επίσης παρατείνεται από τη λήξη της 30-4-2021 και έως την 30η-06-2021:
– η προθεσμία διενέργειας της τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών και
– η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.
 

[Άρθρο 23]
Aποσαφηνίζονται οι φορείς του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), που διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4310/2014, αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού τους προσωπικού, τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, την αξιοποίηση της περιουσίας τους, κ.λπ.

[Άρθρο 24]
Παρατείνεται και για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2017-2020) η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, κατ’ εξαίρεση του προβλεπόμενου πλαισίου του ν. 4412/2016, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Επίσης :

[Άρθρα 3 και 4]
1. Παρατίθενται οι πρακτικές που εξ’ αντικειμένου είναι αθέμιτες και απαγορεύονται υπό τις οριζόμενες επιφυλάξεις και εξαιρέσεις.

2. α. Συνιστάται στο ΥΠ.Α.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, πενταμελής επιτροπή με τίτλο «Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών» και ορίζονται η σύνθεση και η θητεία της.

β. Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προαναφερόμενων απαγορεύσεων (Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών και Επιτροπή Ανταγωνισμού) καθώς και οι παρεχόμενες σ’ αυτές εξουσίες.

[Άρθρα 5 και74]
3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των σχετικών καταγγελιών.

[Άρθρο 8]
4. Καθορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των προαναφερομένων ρυθμίσεων (προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή χρηματικού προστίμου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τη βαρύτητα της παράβασης). Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. αποδίδονται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

[Άρθρο 9]
5. Παρέχεται αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και στην Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών:
– λήψης κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον πιθανολογείται άμεσος και επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
– επιβολής προστίμου μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφαση, με την οποία ελήφθησαν ασφαλιστικά μέτρα.

[Άρθρο 10]

6. Διατηρείται το δικαίωμα των προμηθευτών να ζητούν την παύση κάθε παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον, να εγείρουν κάθε άλλου είδους αξίωσή της κατά του αγοραστή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και να αιτούνται στο αστικό δικαστήριο να διατάσσει τη δημοσίευση, δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασής του με δαπάνη του εναγόμενου.

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή