Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4796/2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει σημαντικές διατάξεις όπως :

1α. Επιβάλλεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Δεν καταβάλλονται τέλη για την ως άνω εγγραφή, πλην των ανταποδοτικών τελών προέγκρισης επωνυμίας (άρθρο 49)

Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης (διαγραφή) προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με έδρα στην ημεδαπή, στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επιβάλλονται υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης εγγράφων και στοιχείων στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ., στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» [άρθρα 50-54].

2. Επιβάλλεται υποχρέωση στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνάει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, να ενημερώνουν καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις ημερήσιες τιμές των προϊόντων, καθώς και με τα δεδομένα που προσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 Επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση.

Δύναται με KYA να ανατίθεται η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής. [άρθρο 57].

3. Συμπληρώνεται το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) με την ένταξη και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, στους φορείς στους οποίους θα αποστέλλονται στοιχεία μητρώου και οικονομικά στοιχεία των οριζομένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ελέγχου της αγοράς [άρθρο 64].

4.
Προβλέπεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών».[άρθρο 76].

5. διευρύνεται ο σκοπός για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.. ο οποίος χορηγείται εφεξής και για τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self-test) (άρθρο 2 του ν.4790/2021). την καταχώριση του αποτελέσματος της ανωτέρω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας) και την έκδοση δήλωσης αποτελέσματος (άρθρο 27 ν.4792/2021) [άρθρο 97].

6.Διασαφηνίζεται το ζήτημα της υπογραφής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίπτωση κατά την οποία οι τράπεζες προχωρούν στη σύσταση άλλων (μητρικών) εταιρειών [άρθρο 71].

7. Ορίζονται οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν, μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους, την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο τριακοστό πρώτο του ν.4737/2020) [άρθρο 98].

Παρατίθεται ο νόμος στο σύνολό του.

Πηγή