Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο :  «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Με το νομοσχέδιο αυτό :

1. Εντάσσονται συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στο πεδίο εφαρμογής του ν.4442/2016, με τον οποίο ορίζεται απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:
-Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας: ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων (με την εξαίρεση των ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων, των χώρων παιδικής αναψυχής και των παιδότοπων),
– Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία,
– Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), συνεργείων οχημάτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

β. Καθορίζονται:

το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές και το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας των προαναφερόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων [απαιτείται η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, το οποίο όμως επιμερίζεται μεταξύ του κρατικού προϋπολογισμού (ποσοστό 20%) και του οικείου ο.τ.α. (ποσοστό 80%), σε περίπτωση που ο τελευταίος ορισθεί ως αρμόδια αρχή έκδοσης της σχετικής γνωστοποίησης], οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους [εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, επιμερίζονται όμως μεταξύ του κρατικού προϋπολογισμού (ποσοστό 50%) και του οικείου ο.τ.α. (ποσοστό 50%) σε περίπτωση που ο τελευταίος ορισθεί ως αρμόδια αρχή επιβολής τους].

γ. Τίθενται οι εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των ανωτέρω.   (άρθρα 1 -13)

2. Μετατίθεται για τις 31.12.2022 (έληξε στις 31.12.2020) η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των οριζόμενων κανονιστικών διοικητικών πράξεων περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του ν.4442/2016.  (άρθρο 14)

3. Ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ’ «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» και του Κεφαλαίου ΙΘ’ «Πλαίσιο άσκησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Λούνα παρκ, Τσίρκων και Παγοδροαίων»  του ν.4442/2016.  (άρθρο 15)

4.α. Συμπληρώνεται το Παράρτημα του ν.4442/2016, με την υπαγωγή σε αυτό νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).

β. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος διατάξεων του ν.4442/2016. (άρθρα 16 και 17)

Μέρος Β

1. α)  Αναμορφώνεται το καθεστώς αδειοδότησης τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα επανακαθορίζονται θέματα αναφορικά με: α. τη διαδικασία καταχώρισης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στη διαδικασία της^γνωστοποίησης του ν.4442/2016,

β) την άσκηση της ελεγκτικής διαδικασίας και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις επί τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά παρέκκλιση των πρρτεινόμενων ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή χρηματικού προστίμου:

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία, μετά την ανάκληση απόφασης περί σφράγισης
 καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κολυμβητικής δεξαμενής, λόγω υποβολής νέας γνωστοποίησης από την επιχείρηση, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού ΜΗ.Τ.Ε. ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο προβολής διαφημιστικών καταχωρίσεων, με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος, ύψους από χίλια (1.000) έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, στον φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα και παραβαίνει τις διατάξεις περί λειτουργικής ενοποίησης κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. (άρθρα 18 και 19)

2.α. Υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν.4442/2016: τα θέατρα και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν.3463/2006 που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων καθώς και αυτά που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

β. Καθορίζονται, μεταξύ άλλων με κ.υ.α., η διαδικασία της γνωστοποίησης τωχ, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το ύψος του σχετικού παράβολου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των προβλεπόμενων ορίων κ.λπ.  (άρθρα 20-24)

3. α. Παρατείνεται μέχρι 30.6.2022 (έληξε 31.1.2021), το χρονικό διάστημα έκδοσης της σχετικής κ.υ.α. και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), για .τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια τα οποία λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.
β. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται μεταξύ άλλων η ισχύς πράξεων επιβολής προστίμων που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται, εφόσον εκδοθεί η ανωτέρω κ.υ.α. και το Ε.Σ.Λ. (άρθρο 25)

4. α) Υπάγονται στην έννοια των επαγγελματικών εργαστηρίων και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3982/2011.

β. Ενισχύεται η   διαφάνεια της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν.3982/2011.

γ. Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης για τις οριζόμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών και διευρύνεται το πλαίσιο των απαιτούμενων προϋποθέσεων, για την εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. (άρθρα 26 – 29)

5. Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση διάταξης του ν.3982/2011, σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.).

α.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, ενώ υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν.4442/2016 και οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα, που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.4442/2016, οι οποίες εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) και Βιομηχανικές ή Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.).

β. Επικαιροποιείται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν.4458/1965, ΒΕ.ΠΕ. του ν.2545/1997 και Επιχειρηματικών Πάρκων του ν.3982/2011.
γ» Περιορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.) στην περιοχή Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  (άρθρα 30 – 32)

6.α. Μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),από τη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα.
 αναλαμβάνει τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, δράσεων, υπηρεσιών και έργων της προαναφερόμενης Διερθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα εν λόγω προγράμματα και έργα.
Μεταφέρονται, επίσης, στον Ο.Β.Ι. από την ανωτέρω Διεύθυνση Σημάτων, το φυσικό (έγχαρτο) και ηλεκτρονικό μητρώο σημάτων, το αρχείο σημάτων, τα πληροφοριακά συστήματα, το λογισμικό και τα αντίστοιχα συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του μητρώου και το αρχείο της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

δ. Καταβάλλονται στον Ο.Β.Ε τα τέλη τα οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 87 του ν.4679/2020), καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου για τη ΐ λειτουργία του μητρώου σημάτων, παρέχεται δε η δυνατότητα αναπροσαρμογής, με κ.υ.α., των εν λόγω τελών, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο κατά 30%.
Μεταφέρονται, επίσης^ στον Ο.Β.Ι., όλα τα έσοδα από τα πάσης φύσεως κονδύλια που προέρχονται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη λειτουργία του Σήματος της Ε.Ε. και του Διεθνούς Σήματος καθώς και κάθε χρηματοδότηση που προέρχεται από τους εν λόγω οργανισμούς. (άρθρα 33 – 36 και 44)

7α.
Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Ο.Β.Ι. (απονομή εθνικών εμπορικών σημάτων, τήρηση του μητρώου σημάτων κ.λπ.) καθώς και του Γενικού Διευθυντή του εν λόγω Οργανισμού (χορήγηση εμπορικών σημάτων, έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών κ.λπ.), δίδονται δε εκ νέου οι έννοιες τω^ σχετικών όρων για τα σήματα.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι. προσδιορίζονται οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτών, Ερευνητών, Εξεταστών και Καταχωρητών σημάτων (αντί με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που ισχύει) καθώς και τα προσόντα αυτιών (αντί με υ.α., που ισχύει).

γ.Οι σχετικές δημοσιεύσεις για τα σήματα γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Β.Ι. (άρθρα 37 – 41 και 43)

8.
Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (άρθρο 30 του ν.4679/2020) και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α. Ορίζεται ρητά ότι κάθε κόστος ή δαπάνη για τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής καθώς και για τη μεταφορά και τη λειτουργία του μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών συστημάτων που το υποστηρίζουν και κάθε άλλο σχετικό κόστος, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Β.Ι.

β. Επανακαθορίζεται η σύνθεση των τριμελών τμημάτων της Επιτροπής και προ βλέπεται η καταβολή αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και κατ’ αποκοπή από τον Ο.Β.Ι., στον πρόεδρο, στα μέλη και στους αναπληρωτές μελών της εν λόγω Επιτροπής και παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης.

γ. Καταργούνται οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίες είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (παρ.13 του άρθρου 30 του ν.4679/2020) (άρθρα 42 και 46)
 

9. Περιλαμβάνονται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, ορίζεται η έναρξη ισχύος αυτών και παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.(άρθρα 45, 47 και 48)

10. Επιβάλλεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
β. Δεν καταβάλλονται τέλη για την ως άνω εγγραφή, πλην των ανταποδοτικών τελών προέγκρισης επωνυμίας. (άρθρο 49)

11α.
Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης (διαγραφή) προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με έδρα στην ημεδαπή, στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
β. Επιβάλλονται υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης εγγράφων και  στοιχείων στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ., στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.  (άρθρα 50-54)

12. α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ιδιόκτητων αυτόματων μηχανημάτων για την- παραλαβή και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών («pbstal lockers») σε χώρους και ακίνητα των ο.τ.α. α’ βαθμού, του Δημοσίου, δημόσιων επιχειρήσεων και εν γένει σε δημόσιους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους από ταχυδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και διαθέτουν εθνική γενική άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

β. Επιβαρύνει την εταιρεία ταχυμεταφορών κάθε κόστος και τέλος που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τη λειτουργία των εν λόγω μηχανημάτων, όπως και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την κατανάλωση που προκύπτει από τα σχετικά έντυπα του κατασκευαστή των ανωτέρω μηχανημάτων.

γ. Συνάπτουν οι ο.τ.α. α βαθμού, το Δημόσιο, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, κια ακίνητα ή τους χώρους των οποίων εγκαθίστανται τα ως άνω μηχανήματα, σύμβαση με την εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία καταβάλλει αποζημίωση έως πέντε ευρώ (5,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) της επιφάνειας που καταλαμβάνει κάθε μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο και έως δέκα ευρώ (10,00 €) ανά τ.μ. της επιφάνειας που καταλαμβάνει κάθε μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.(άρθρο 55)

13.Καταργείται το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.2093/1992, που επιβάλλεται από τον αρμόδιο Υπουργό σε πρόσωπα που κάνουν παράνομη χρήση ή μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης. (άρθρο 56)
 
14. α. Επιβάλλεται υποχρέωση στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνάει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, να ενημερώνουν καθημερινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις ημερήσιες τιμές των προϊόντων, καθώς και με τα δεδομένα που πρρσδιορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
β..Επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και κατά περίπτωση.
γ. Δύναται με υ.α. να ανατίθεται η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής. (άρθρο 56)

Δείτε αναλυτικά :

Πηγή