ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

Άρθρο 3.

Έλληνας Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια

Άρθρο 4.

Προσόντα υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Άρθρο 5.

Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Άρθρο 6.

Ευρωπαίος Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια

Άρθρο 7.

Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (ΕΕΕ) – Αρμοδιότητες και ιεραρχική εξάρτηση

Άρθρο 8.

Προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 9.

Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 10.

Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 11.

Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 12.

Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE)

Άρθρο 13.

Προαγωγή Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (EEE)

Άρθρο 14.

Αίτηση εξαίρεσης Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE)

Άρθρο 15.

Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 16.

Κατά τόπον αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE)

Άρθρο 17.

Ανακριτικές πράξεις – Ισχύς απορρήτων

Άρθρο 18.

Συνδρομή άλλων Αρχών

Άρθρο 19.

Αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής

Άρθρο 20.

Ορισμός εθνικών Αρχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939

KΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 21.

Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Άρθρο 22.

Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Άρθρο 23.

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 1756/1988

Άρθρο 24.

Διεξαγωγή των δικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 17 του π.δ. 18/1989

Άρθρο 25.

Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του π.δ. 18/1989

Άρθρο 26.

Σύνθεση του κατά τα άρθρα 34Α και 34Β δικαστικού σχηματισμού – Προσθήκη άρθρου 34Γ στο π.δ. 18/1989

Άρθρο 27.

Προαγωγή εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 28.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Άρθρο 29.

Εισηγητική έκθεση στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 693/1977

Άρθρο 30.

Εισηγητική έκθεση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου του 11 του ν. 345/1976

Άρθρο 31.

Επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 3900/2010

Άρθρο 32.

Διαφορές από την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας Αντικατάσταση της παρ. 9 του ν. 3068/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 33.

Παραχώρηση της κυριότητας των καταστημάτων κράτησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Άρθρο 34.

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων επιμελητηρίων – Τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 του ν. 4583/2018

Άρθρο 35.

Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται

Άρθρο 36.

Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4491/2017

Άρθρο 37.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2225/1994

Άρθρο 38.

Έδρα, γραφεία και αποφάσεις της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3115/2003

Άρθρο 39.

Καθεστώς αναπληρωματικών μελών Ανεξάρτητων Αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40.

Μεταβατική διάταξη για την αρχική πρόσκληση επιλογής υποψηφίων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 41.

Μεταβατική διάταξη για την αρχική στελέχωση της Γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 42.

Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Άρθρο 43.

Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του διοικητικού εφετείου Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44.

Εξουσιοδοτική διάταξη για χώρο στέγασης Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 45.

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 46.

Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του αριθμού και του καθεστώτος απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Άρθρο 47.

Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατανομή των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) ανά βαθμό δικαιοδοσίας

Άρθρο 48.

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49.

Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 50.

Έναρξη ισχύος

Πηγή