ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 18.

Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ηλεκτρονική δημοπρασία Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας

Πηγή