Άρθρο 1.

Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3.

Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 4.

Έννοια

Άρθρο 5.

Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 6.

Διάρθρωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: αρμοδιότητες και ρόλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 7.

Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 8.

Επιτροπή Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 9.

Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 10.

Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 11.

Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 12.

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Άρθρο 13.

Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 14.

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 15.

Στάδια έργων

Άρθρο 16.

Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 17.

Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας

Άρθρο 18.

Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών

Άρθρο 19.

Ορισμός εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 20.

Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη

Άρθρο 21.

Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 22.

Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 23.

Σύμβουλος Ακεραιότητας – Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας

Άρθρο 24.

Αρμοδιότητες Συμβούλου Ακεραιότητας

Άρθρο 25.

Υποχρεώσεις – Ευθύνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Άρθρο 26.

Σύσταση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 27.

Πιστοποίηση Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 28.

Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 29.

Υπηρεσιακή κατάσταση Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 30.

Συντονισμός Συμβούλων Ακεραιότητας (Δίκτυο Συμβούλων Ακεραιότητας)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 31.

Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016

Άρθρο 32.

Ρυθμίσεις Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

Άρθρο 33.

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών Γραμματέων – Τροποποίηση της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 34.

Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης – Επιλογή υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης – Τροποποίηση της υποπερ. ββ΄ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 και της υποπερ. ββ΄ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007

Άρθρο 35.

Ρυθμίσεις για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020

Άρθρο 36.

Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016

Άρθρο 37.

Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

Άρθρο 38.

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας – Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010

Άρθρο 39.

Ρυθμίσεις αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία, την απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις πειθαρχικές ποινές και την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 103, της παρ. 1 του άρθρου 107, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 109 και της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 3528/2007

Άρθρο 40.

Ρύθμιση αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) – Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007

Άρθρο 41.

Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016

Άρθρο 42.

Δημοτική Αστυνομία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 278 του ν. 4555/2018

Άρθρο 43.

Ρύθμιση αναφορικά με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Άρθρο 44.

Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020

Άρθρο 45.

Σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση των άρθρων 12, 30, 40, 43, 51 και 63 του ν. 4765/2021

Άρθρο 46.

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4674/2020

Άρθρο 47.

Κινητικότητα σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 48.

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας Μηχανικών

Άρθρο 49.

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

Άρθρο 50.

Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και τον Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 51.

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 52.

Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004

Άρθρο 53.

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών Κοινοτήτων

Άρθρο 54.

Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020

Άρθρο 55.

Οφειλές των επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 56.

Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.

Άρθρο 57.

Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011

Άρθρο 58.

Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τρίτεκνους – Τροποποίηση του άρθρου 202 του ν. 3463/2006

Άρθρο 59.

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 60.

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Άρθρο 61.

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Άρθρο 62.

Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης έως τριάντα τοις εκατό (30%) του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 63.

Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης μετά από αμετάκλητη παραπομπή για κακούργημα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236Α του ν. 3852/2010

Άρθρο 64.

Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Άρθρο 65.

Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και των Περιφερειών αρμοδιότητας ίδρυσης ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. – Προσθήκη περ. κ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 72 και περ. ιθ΄στην παρ.1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010

Άρθρο 66.

Δυνατότητα επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων – Προσθήκη πέμπτου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010

Άρθρο 67.

Εξαίρεση δημάρχων από την αναστολή άσκησης του λειτουργήματος του δικηγόρου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013

Άρθρο 68.

Παροχή δυνατότητας κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, με έγκριση του Περιφερειάρχη του Δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4674/2020

Άρθρο 69.

Αναπλήρωση προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 70.

Διορισμός μέλους Ανεξάρτητης Αρχής που διανύει ή διένυσε τη θητεία του σε θέση υψηλότερης βαθμίδας για πλήρη θητεία – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3051/2002

Άρθρο 71.

Τρόπος επιλογής και διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 3959/2011

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72.

Ρυθμίσεις θεμάτων στελέχωσης υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Άρθρο 73.

Συμμετοχή υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Α.Υ.Σ. και το Α.Π.Υ.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών

Άρθρο 74.

Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού εποχικής απασχόλησης – Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003

Άρθρο 75.

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 76.

Διορισμός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2273/1994

Άρθρο 77.

Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 78.

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 80.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 81.

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄

Άρθρο 82.

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 83.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 84.

Έναρξη ισχύος

Πηγή