ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1.

Αρχές του Κώδικα

Άρθρο 2.

Έκταση εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3.

Ιθαγένεια

Άρθρο 4.

Ηλικία διορισμού

Άρθρο 5.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Άρθρο 6.

Υγεία

Άρθρο 7.

Ποινική καταδίκη και υποδικία

Άρθρο 8.

Δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 9.

Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους

Άρθρο 10.

Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 11.

Πλήρωση θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 12.

Πράξη διορισμού

Άρθρο 13.

Κοινοποίηση της πράξης διορισμού

Άρθρο 14.

Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 15.

Ορκωμοσία – Ανάληψη υπηρεσίας

Άρθρο 16.

Ανάκληση διορισμού

Άρθρο 17.

Αναδιορισμός

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ – ΚΛΑΔΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ

Άρθρο 18.

Τομείς Κατάταξης

Άρθρο 19.

Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες

Άρθρο 20.

Βαθμολογική κλίμακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΛΑΔΟΙ

Άρθρο 21.

Κλάδοι – Ειδικότητες

Άρθρο 22.

Θέσεις ανά κατηγορία – Τυπικά προσόντα – Καθήκοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23.

Σύσταση οργανικών θέσεων – Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Άρθρο 24.

Καθήκοντα

Άρθρο 25.

Πλήρωση θέσεων

Άρθρο 26.

Τυπικά προσόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 27.

Προκήρυξη του διαγωνισμού

Άρθρο 28.

Αιτήσεις συμμετοχής

Άρθρο 29.

Επιτροπές του διαγωνισμού

Άρθρο 30.

Διεξαγωγή του διαγωνισμού

Άρθρο 31.

Βαθμολόγηση υποψηφίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 32.

Διορισμός

Άρθρο 33.

Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 34.

Εισαγωγική εκπαίδευση

Άρθρο 35.

Πρώτο στάδιο εισαγωγικής εκπαίδευσης

Άρθρο 36.

Πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 37.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Άρθρο 38.

Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Άρθρο 39.

Βαθμολογική κλίμακα – ένταξη

Άρθρο 40.

Μισθολογική κλίμακα

Άρθρο 41.

Οργανικές μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 42.

Δικαστικά Συμβούλια

Άρθρο 43.

Υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 44.

Συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 45.

Αρμοδιότητα και διαδικασία των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 46.

Συλλογικά όργανα παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμού και εκλογής εκπροσώπων των υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 47.

Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην αλλοδαπή

Άρθρο 48.

Εκπαιδευτική άδεια απουσίας στην ημεδαπή

Άρθρο 49.

Εκπαιδευτικές άδειες μικρής διάρκειας

Άρθρο 50.

Διάρκεια εκπαιδευτικών αδειών

Άρθρο 51.

Δικαιώματα

Άρθρο 52.

Υποχρεώσεις – Γενικές διατάξεις

Άρθρο 53.

Ωράριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 54.

Προσωπικό μητρώο

Άρθρο 55.

Εκθέσεις αξιολόγησης

Άρθρο 56.

Ηθικές αμοιβές – Βράβευση προτάσεων ή μελετών

Άρθρο 57.

Επιλογή προϊσταμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 58.

Κατανομή – Μετακίνηση

Άρθρο 59.

Μετάταξη

Άρθρο 60.

Μετάθεση

Άρθρο 61.

Απόσπαση

Άρθρο 62.

Διαθεσιμότητα – Αργία

Άρθρο 63.

Πειθαρχικό δίκαιο

Άρθρο 64.

Λύση της υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 65.

Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66.

Σύσταση οργανικών θέσεων Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 67.

Καθήκοντα

Άρθρο 68.

Πλήρωση θέσεων – Τυπικά προσόντα

Άρθρο 69.

Προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού

Άρθρο 70.

Επιτροπή του διαγωνισμού

Άρθρο 71.

Διεξαγωγή του διαγωνισμού

Άρθρο 72.

Διορισμός

Άρθρο 73.

Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

Άρθρο 74.

Εισαγωγική εκπαίδευση – Πρακτική άσκηση

Άρθρο 75.

Βαθμολογική κλίμακα – ένταξη

Άρθρο 76.

Μισθολογική κλίμακα

Άρθρο 77.

Οργανικές μονάδες

Άρθρο 78.

Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 79.

Εκπαιδευτική άδεια

Άρθρο 80.

Αξιολόγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 81.

Κατανομή – Μετακίνηση

Άρθρο 82.

Μετάταξη – Μετάθεση – Απόσπαση

Άρθρο 83.

Ειδικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Άρθρο 84.

Δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 85.

Συγκρότηση δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 86.

Ανάδειξη μελών δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 87.

Διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 88.

Αρμοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Άρθρο 89.

Δεύτερος βαθμός κρίσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 90.

Υπηρεσιακές συνελεύσεις δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 91.

Αρμοδιότητα υπηρεσιακής συνέλευσης

Άρθρο 92.

Σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης

Άρθρο 93.

Συσκέψεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 94.

Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης

Άρθρο 95.

Συνδικαλιστικά δικαιώματα

Άρθρο 96.

Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων

Άρθρο 97.

Αποδοχές – Έξοδα μετακίνησης

Άρθρο 98.

Όροι υγιεινής και ασφάλειας

Άρθρο 99.

Υγειονομική περίθαλψη – Έξοδα κηδείας

Άρθρο 100.

Άδειες απουσίας – Αρμοδιότητα χορήγησης

Άρθρο 101.

Κανονικές άδειες

Άρθρο 102.

Απουσία κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών

Άρθρο 103.

Άδειες μητρότητας

Άρθρο 104.

Γονικές άδειες ανατροφής τέκνου

Άρθρο 105.

Άδειες εξετάσεων

Άρθρο 106.

Αναρρωτικές άδειες

Άρθρο 107.

Ειδικές άδειες

Άρθρο 108.

Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 109.

Άδειες χωρίς αποδοχές

Άρθρο 110.

Δικαίωμα επανόδου στην υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 111.

Πίστη στο Σύνταγμα

Άρθρο 112.

Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων

Άρθρο 113.

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

Άρθρο 114.

Συμπεριφορά του δικαστικού υπαλλήλου

Άρθρο 115.

Εχεμύθεια

Άρθρο 116.

Χρόνος εργασίας

Άρθρο 117.

Περιουσιακή κατάσταση

Άρθρο 118.

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Άρθρο 119.

Συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

Άρθρο 120.

Έργα ασυμβίβαστα

Άρθρο 121.

Κατοχή δεύτερης θέσης

Άρθρο 122.

Κώλυμα λόγω συμφέροντος

Άρθρο 123.

Αστική ευθύνη

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 124.

Υπηρεσιακή εκπαίδευση

Άρθρο 125.

Εισαγωγική εκπαίδευση

Άρθρο 126.

Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Άρθρο 127.

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Άρθρο 128.

Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 129.

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 130.

Προσωπικό μητρώο

Άρθρο 131.

Γενικές αρχές αξιολόγησης

Άρθρο 132.

Αξιολογητές και έκθεση αξιολόγησης

Άρθρο 133.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 134.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 135.

Συνέντευξη

Άρθρο 136.

Ηθικές αμοιβές

Άρθρο 137.

Βράβευση προτάσεων ή μελετών

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 138.

Δοκιμαστική υπηρεσία – Μονιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Άρθρο 139.

Βαθμολογική εξέλιξη

Άρθρο 140.

Καταστάσεις υπαλλήλων

Άρθρο 141.

Διαδικασία προαγωγών

Άρθρο 142.

Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 143.

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 144.

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 145.

Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 146.

Θητεία και αναπλήρωση προϊσταμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ

Άρθρο 147.

Κατανομή

Άρθρο 148.

Μετακίνηση

Άρθρο 149.

Λόγοι και διαδικασία μεταθέσεων

Άρθρο 150.

Μετάθεση για λόγους υγείας

Άρθρο 151.

Μετάθεση για συνυπηρέτηση

Άρθρο 152.

Μετάθεση για λόγους σπουδών

Άρθρο 153.

Αμοιβαία μετάθεση

Άρθρο 154.

Μετάθεση για σπουδαίο λόγο

Άρθρο 155.

Προτεραιότητα μεταθέσεων

Άρθρο 156.

Απόσπαση

Άρθρο 157.

Μετάταξη

Άρθρο 158.

Ένταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ

Άρθρο 159.

Διαθεσιμότητα

Άρθρο 160.

Συνέπειες διαθεσιμότητας

Άρθρο 161.

Αυτοδίκαιη θέση σε αργία

Άρθρο 162.

Δυνητική θέση σε αργία

Άρθρο 163.

Αποδοχές αργίας

Άρθρο 164.

Αναστολή άσκησης καθηκόντων

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 165.

Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 166.

Πειθαρχικές ποινές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 167.

Δίωξη και τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 168.

Ανακοίνωση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 169.

Πειθαρχικά παραπτώματα τελούμενα στο ακροατήριο

Άρθρο 170.

Συνεκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 171.

Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική δίκη

Άρθρο 172.

Μη συρροή ποινών – Απαγόρευση δεύτερης δίωξης και περισσότερων ποινών για το ίδιο αδίκημα

Άρθρο 173.

Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος

Άρθρο 174.

Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας

Άρθρο 175.

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 176.

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 177.

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 178.

Αρμόδιο όργανο για την πειθαρχική δίωξη

Άρθρο 179.

Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 180.

Μονομελή πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 181.

Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 182.

Αρμοδιότητα κατά τόπο

Άρθρο 183.

Σύγκρουση αρμοδιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 184.

Διαδικασίες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων

Άρθρο 185.

Προκαταρκτική έρευνα

Άρθρο 186.

Ένορκη διοικητική εξέταση

Άρθρο 187.

Θέση πειθαρχικής υπόθεσης στο αρχείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Άρθρο 188.

Πειθαρχική αγωγή

Άρθρο 189.

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 190.

Διαδικασία στα μονομελή πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 191.

Ορισμός εισηγητή στο πειθαρχικό συμβούλιο – Κλήση διωκομένου σε απολογία

Άρθρο 192.

Ανάκριση

Άρθρο 193.

Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 194.

Μάρτυρες

Άρθρο 195.

Εξέταση διωκομένου

Άρθρο 196.

Αυτοψία

Άρθρο 197.

Πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο 198.

Αναζήτηση εγγράφων και άλλων στοιχείων

Άρθρο 199.

Ορισμός συνεδρίασης – Κλήση του διωκομένου μετά την ανάκριση

Άρθρο 200.

Διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 201.

Συνεκδίκαση και χωρισμός πειθαρχικών υποθέσεων

Άρθρο 202.

Απόφαση

Άρθρο 203.

Τέλη και έξοδα πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Άρθρο 204.

Έφεση κατά των αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων

Άρθρο 205.

Αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο

Άρθρο 206.

Έφεση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων

Άρθρο 207.

Διαδικασία στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια

Άρθρο 208.

Επανάληψη πειθαρχικής δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

Άρθρο 209.

Συνέπειες πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 210.

Ενέργειες μετά την τελεσιδικία

Άρθρο 211.

Διαγραφή πειθαρχικών ποινών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 212.

Λόγοι λύσης της υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 213.

Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας

Άρθρο 214.

Παραίτηση

Άρθρο 215.

Παύση λόγω ποινικής καταδίκης

Άρθρο 216.

Επαναφορά στην υπηρεσία μετά την παύση

Άρθρο 217.

Οριστική παύση λόγω σωματικής ή νοητικής αναπηρίας

Άρθρο 218.

Οριστική παύση λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας χωρίς υπαιτιότητα

Άρθρο 219.

Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 220.

Χρόνος λύσης της υπαλληλικής σχέσης

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 221.

Προσωπικό που διατίθεται από άλλους φορείς

Άρθρο 222.

Γνωμοδότηση για την έκδοση διοικητικών πράξεων

Άρθρο 223.

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 224.

Μεταβατική διάταξη για τις αποσπάσεις

Άρθρο 225.

Μεταβατική διάταξη για τους κλάδους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 226.

Μετάταξη υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 227.

Μεταβατική διάταξη για τους δικαστικούς υπαλλήλους του τομέα ε’ του άρθρου 16 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000)

Άρθρο 228.

Μεταβατική διάταξη για την επιλογή προϊσταμένων

Άρθρο 229.

Μεταβατική διάταξη για τα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 230.

Μεταβατική διάταξη για κώλυμα διορισμού, ανάκληση διορισμού και αναδιορισμό

Άρθρο 231.

Θητεία υπηρετούντων προϊσταμένων

Άρθρο 232.

Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 233.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων

Άρθρο 234.

Κατάργηση διατάξεων

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 235.

Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων

Άρθρο 236.

Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4557/2018

Άρθρο 237.

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010

Άρθρο 238.

Μετατάξεις πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια

Άρθρο 239.

Καθορισμός αριθμού εισακτέων – Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Άρθρο 240.

Αρμοδιότητες πρυτανικού συμβουλίου – Τροποποίηση των άρθρων 12, 15, 16, 17 και 55 του ν. 4777/2021

Άρθρο 241.

Εφημερίες στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία

Άρθρο 242.

Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων

Άρθρο 243.

Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

Άρθρο 244.

Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 245.

Τέλη υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 339/1976

Άρθρο 246.

Λύση κοινωφελών επιχειρήσεων, Δ.Ε.Υ.Α. και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 – Τροποποιήσεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010

Άρθρο 247.

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4479/2017

Άρθρο 248.

Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 249.

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού

Άρθρο 250.

Παράταση θητείας ΚΔΣ Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και των Δ.Σ. των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομού

Άρθρο 251.

Αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 252.

Αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού

Άρθρο 253.

Φοίτηση στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3186/2003

Άρθρο 254.

Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών άνευ διαγωνισμού για κοινωφελείς σκοπούς

Άρθρο 255.

Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την επιτάχυνση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών

Άρθρο 256.

Χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016

Άρθρο 257.

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ και πιστοποιημένους επαγγελματίες – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999

Άρθρο 258.

Τεκμήριο από Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4670/2020

Άρθρο 259.

Όριο οφειλών σε ασφαλιστικό φορέα – Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115)

Άρθρο 260.

Κατάργηση του άρθρου 68 του ν. 4144/2013

Άρθρο 261.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και χρόνος έναρξης δικαιώματος σύνταξης – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4554/2018

Άρθρο 262.

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης – Τροποποίηση των άρθρων 29 και 29 Α του ν. 4387/2016

Άρθρο 263.

Προθεσμία αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019

Άρθρο 264.

Παράταση σύμβασης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 265.

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021

Άρθρο 266.

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων – Αντικατάσταση τριακοστού δεύτερου άρθρου του ν. 4771/2021

Άρθρο 267.

Αποζημίωση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 268.

Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 269.

Ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Άρθρο 270.

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 271.

Ισχύς και ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020

Άρθρο 272.

Έναρξη ισχύος

Πηγή