ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1.

Σκοπός

Άρθρο 2.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Άρθρο 3.

Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995

Άρθρο 4.

Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995

Άρθρο 5.

Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων – Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

Άρθρο 6.

Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995

Άρθρο 7.

Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης – Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8.

Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής – Διαδικασία δια-μεσολάβησης – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

Άρθρο 9.

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10.

Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11.

Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12.

Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

Άρθρο 13.

Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» – Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14.

Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15.

Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16.

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

Άρθρο 17.

Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18.

Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19.

Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

Άρθρο 20.

Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21.

Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22.

Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23.

Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο – Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

Άρθρο 24.

Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 25.

Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 26.

Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 27.

Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 28.

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου – Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 29.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Άρθρο 30.

Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011

ΜΕΡΟΣ Β’

ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31.

Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

Άρθρο 32.

Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

Άρθρο 33.

Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34.

Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35.

Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

Άρθρο 36.

Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) – Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

Άρθρο 37.

Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38.

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

Άρθρο 39.

Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων – Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

Άρθρο 40.

Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων -Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41.

Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων – Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020

Άρθρο 42.

Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) – Τροποποίηση της περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

Άρθρο 43.

Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44.

Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

Άρθρο 45.

Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 46.

Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 47.

Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

Άρθρο 48.

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας – Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Άρθρο 49.

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Άρθρο 50.

Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020

Άρθρο 51.

Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

Άρθρο 52.

Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

Άρθρο 54.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 55.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56.

Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 57.

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων – Δ.Ι.Ε.Κ. – Σ.Δ.Ε. – Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

Άρθρο 58.

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 59.

Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Άρθρο 60.

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 61.

Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετο-χικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 62.

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 63.

Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 64.

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Άρθρο 65.

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66.

Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67.

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Άρθρο 68.

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 69.

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

Άρθρο 70.

Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

Άρθρο 71.

Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994

Άρθρο 72.

Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73.

Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

Άρθρο 74.

Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75.

Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Άρθρο 76.

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 77.

Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις – Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο 78.

Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 79.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 80.

Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 81.

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 82.

Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 83.

Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων – Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Άρθρο 84.

Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας – Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85.

Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών

Άρθρο 86.

Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Άρθρο 87.

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο 88.

Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο 89.

Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021

Άρθρο 90.

Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 91.

Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Άρθρο 92.

Γενόσημα προϊόντα – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019

Άρθρο 93.

Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 94.

Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955

Άρθρο 95.

Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

Άρθρο 96.

Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)

Άρθρο 97.

Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98.

Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες – Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016

Άρθρο 99.

Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 100.

Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

Άρθρο 101.

Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 -Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

Άρθρο 102.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 103.

Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016

Άρθρο 104.

Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος – Προσθήκη της περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011

Άρθρο 105.

Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη του άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 106.

Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου -Κρήτης – Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 107.

Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ φάση διασύνδεσης – Προσθήκη άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 108.

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού

Άρθρο 109.

Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 110.

Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111.

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

Άρθρο 112.

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδο-τούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020

Άρθρο 113.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 114.

Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017

Άρθρο 115.

Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 116.

Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 117.

Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου

Άρθρο 118.

Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 119.

Έναρξη ισχύος

Πηγή