Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τέσσερις αποφάσεις για τα νέα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου του ν. 5005/2022.

Με τις αποφάσεις Ε/115/2023 και Ε/116/2023 καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώριση των επιχειρήσεων στα Μητρώα με την αίτηση εγγραφής τους.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.
Για την εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές η οποίες θα είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, μετά την εγγραφή της στο Μ.Η.Τ., αποκτά μοναδικό αριθμό και σήμα, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
Η επιχείρηση έντυπου τύπου, μετά την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ., αποκτά μοναδικό αριθμό και σήμα, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου ή του τεύχους κυκλοφορίας.

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) ξεκινάει την 2η Μαΐου του 2023, σύμφωνα με την Ε/117/2023.
Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) ξεκινάει την 15η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με την Ε/118/2023

Δείτε τις νέες αποφάσεις Ε/115/24-02-2023, Ε/116/24-02-2023, Ε/117/24-02-2023 και Ε/118/24-02-2023 από το αρχείο του κόμβου όπως και τη νέα ετικέτα όπου θα αναρτώνται όλες οι σχετικές πληροφορίες

Πηγή