Αριθμ. οικ. 9317

Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

(ΦΕΚ Β 1250/31.3.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ, το άρθρο 84 και την παρ. 19 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,

2) τον Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

3) το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

4) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

5) το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

6) τα άρθρα 568 επ. του ν. 4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (Α’ 96),

7) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

8) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),

9) το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

10) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),

11) το π.δ. 35/2015 «Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου» (Α’ 56),

12) την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),

13) την υπ’ αρ. 211/25.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο Κώτσηρα» (Β’ 243),

14) την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

15) την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),

16) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

17) την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και περιεχόμενο αυτής

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αιτείται την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του άρθρου 7 του π.δ. 35/2015, σε συνδυασμό με τα άρθρα 571 και 572 Κ.Π.Δ., υποβάλλοντας αίτηση σε ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.

2. Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης το φυσικό πρόσωπο-χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

3. Τα αναγκαία για την πληρότητα της αίτησης στοιχεία αντλούνται αυτόματα από επιμέρους μητρώα των φορέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και ειδικότερα: α) από το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), β) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και δ) το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου. Η αναζήτηση των ως άνω στοιχείων πραγματοποιείται με βάση τον Α.Φ.Μ. που επιστρέφεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μετά την αυθεντι-κοποίηση του φυσικού προσώπου – χρήστη.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

5. Το φυσικό πρόσωπο – χρήστης καταχωρεί υποχρεωτικά στην αίτηση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του και, προαιρετικά, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), εφόσον επιθυμεί να ενημερωθεί για την αποστολή του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου στην προσωπική του θυρίδα χρήστη, σύμφωνα με την παρ. 2 του επόμενου άρθρου.

6.
Το φυσικό πρόσωπο – χρήστης επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων της παρ. 3 που αντλούνται αυτόματα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, πριν προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δεν συμφωνεί με την ορθότητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων, ακυρώνει την αίτηση και απευθύνεται στο κατά περίπτωση σχετικό Μητρώο για την διόρθωση ή επικαιροποίησή τους.

7
. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε μεταβολή και προσθήκη στις κοινές κωδικολίστες που τηρούνται στα επιμέρους μητρώα της παρ. 3 και χρησιμοποιούνται για την αυτόματη άντληση των στοιχείων του φυσικού προσώπου – χρήστη.

Άρθρο 2

Τύπος, περιεχόμενο και ισχύς Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

1. Η έκδοση του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου του άρθρου 1 του π.δ. 35/2015.

2. Οι υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου αποστέλλουν το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου στην προσωπική θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020.

3. Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1, φέρει υποχρεωτικά μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο, σε συνδυασμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης, μπορεί να γίνει αναζήτηση του Αντιγράφου και επαλήθευση του περιεχομένου του, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού προσώπου – χρήστη που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Άρθρο 3

Η εφαρμογή της παρούσας δεν αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (www.ncris.gov.gr).

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Δικαιοσύνης     Eπικράτειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή