Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 100.000 ευρώ θα μπορέσουν να λάβουν υπό προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις της εστίασης όταν αυτές επαναλειτουργήσουν. Το ποσό θα είναι μη επιστρεπτέο εάν πληρούνται οι όροι και θα πρέπει να αναλωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί μέσω προγράμματος του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει τη χρηματοδότηση – επιχορήγηση της αγοράς πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας του κλάδου.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε χθες στους εκπροσώπους του κλάδου σε ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες τελούν σε αναστολή λειτουργίας από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αποτέλεσε ένα πολύμηνο αίτημα του κλάδου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021- 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι χρηματοδότηση από το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, ενώ για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.

Όπως προαναφέρθηκε, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση Τα κριτήρια για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση εστίασης από τη δράση είναι τα εξής:

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12- 2021.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε., ως δράση πανδημίας, θα πρέπει να εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προϋπόθεση η οποία καθιστά ακόμη άγνωστη την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, αλλά και το κίνδυνο καθυστέρησης ως προς την προκήρυξή της.

Επισημάνσεις

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τη μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. 

Πηγή