Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 :

α. Παρατείνεται ο χρόνος αναστολής έως και τις 31-12-2021 (λήγει στις 30-6-2021), της υποχρέωσης καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 5% των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) που λειτουργούν βάσει των κειμένων διατάξεων (π.δ.225/2000).
 
β. Καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερόμενες Μ.Χ.Α. ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αφορά στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 225/2000 (Α’ 194).

Αιτιολογική:
Με τη διάταξη αυτή και για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2021, συνέπεια των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του 5% που οφείλουν να καταβάλουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο από τα νοσήλεια που εισπράττουν.

 Άρθρο 26
  
Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5%  επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010
  
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
  
«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 376/1974, Α’90) .».
 

Πηγή