22 Μάρτιος 2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ΥΔ των νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ΥΔ των νόμιμων εκπροσώπων
νομικών προσώπων παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 10 του ΠΔ 340/1998».

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας
σχετικά με την υποχρέωση των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών να υποβάλουν στο Ο.Ε.Ε. υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, παρακαλούμε όπως μέχρι 31/3/2021 καταθέσετε τη
σχετική δήλωση ακολουθώντας τη διαδικασία πιστοποίησης των λογιστικών – φοροτεχνικών
γραφείων με την εγγραφή σας ως εταιρεία στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΟΕΕ (
www.oe-e.gr ).
Σε περίπτωση που δεν προβείτε στις προβλεπόμενες ενέργειες το νομικό πρόσωπο
που εκπροσωπείτε δεν θα ενταχθεί στο Μητρώο των νομικών προσώπων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρχεία
του Υπουργείου Οικονομικών.
Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
[email protected].

Πηγή