Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια

Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια :
Είδη Πράξεων :
– Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
– Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
– Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
– Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
– Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
– Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
– Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.
Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και
μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :
Είδη Πράξεων :
– Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους :
➢ Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.
➢ Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
➢ Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Περίοδος υποβολής

από 2/8/2021 έως 15/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 10.000.0009.800.000€ για το Μέτρο 3.2.2 200.000€ για τΟ Μέτρο 4.2.4

Σχετικά αρχεία

Πηγή