Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή με την οποία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Με την υπόψη τροπολογία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρατείνεται για δύο (2) έτη, η προθεσμία ολοκλήρωσης, κατά περίπτωση, σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

2. Εξαιρούνται της υποχρέωσης διατήρησης θέσεων εργασίας ή/και δημιουργίας νέων, οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορωνοϊού, φορείς επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης, δυνάμει των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016.

Ειδικότερα:

Παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φορείς να εκδώσουν την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτών κυμαίνεται μεταξύ της 1ης.1.2020 και της 30ης.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Ο έλεγχος της πλήρωσης του εν λόγω όρου λαμβάνει χώρα μετά την ανωτέρω περίοδο και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Προβλέπεται ότι σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν.4399/2016, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021, μπορεί να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

3. Συμπληρώνεται το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 σχετικά με την παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η διάρκεια της παράτασης για την ολοκλήρωση αυτών για λόγους ανωτέρας βίας, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ανωτέρω νόμων έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4. Μεταφέρονται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων, σε περιπτώσεις έργων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις (ν.4608/2019).

5. Συμπληρώνεται το άρθρο 15 του ν. 4013/2011, που αναφέρεται στη δυνατότητα παράτασης (μέχρι και 12 έτη από τη λήξη τους) των μισθώσεων ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), για μισθώσεις υφιστάμενες, αλλά και όσες συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

Παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μισθωτή του συγκεκριμένου μισθίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς προς οιονδήποτε τρίτο πλειοδότη, υπερθεματιστή ή υποψήφιο αγοραστή πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον οποίο ήθελε τυχόν διενεργήσει ο εκμισθωτής για την αγοραπωλησία του μισθωμένου ακινήτου, εφόσον το τελικό κόστος του αναφερόμενου επιχειρηματικού πλάνου για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, υπερβεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τον αρχικό προϋπολογισμό, με τη συνδρομή και των λοιπών οριζόμενων προϋποθέσεων. Η εφαρμογή των ανωτέρω καθίσταται γνωστή προς τρίτους συμμετέχοντες στη διαδικασία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1
    
Με το άρθρο 1 χορηγείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων δύο (2) ετών, δεδομένων των αντίξοων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
    

Άρθρο 2
    
Με το άρθρο 2 αναγνωρίζεται η πραγματική κατάσταση που ι έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν κίνδυνο περαιτέρω κυρώσεων λόγω μη πλήρωσης της προϋπόθεσης του νόμου περί διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, για επενδυτικά σχέδια, που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και των οποίων οι δραστηριότητες πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δίδεται η δυνατότητα, να εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας, χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους κυμαίνεται μεταξύ 1ης.1.2020 και 30ης.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα, αντίστοιχα, για επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, ώστε να υπολογίζονται οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021 λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Άρθρο 3
    

Με το άρθρο 3 αντιμετωπίζεται η άνιση μεταχείριση φορέων επενδυτικών σχεδίων, που καθυστέρησαν, για λόγους ανωτέρας βίας, να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

Άρθρο 4
    

Με το άρθρο 4 ρυθμίζεται η αρμοδιότητα της έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και σύμφωνα με την ρύθμιση η έκδοση αυτής υπάγεται πλέον στην αρμοδιότητα του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η προτεινόμενη διάταξη προκρίθηκε ως αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της καθυστέρησης έκδοσης των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων, εντός των ειδικών προθεσμιών, που τίθενται στις υπηρεσίες για την έκδοση των εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων του ν. 4608/2019, καθώς και των γενικών προθεσμιών που τίθενται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 5
    

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες μίσθωσης είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες λόγω του υφισταμένου νομικού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμη για την προστασία των συμφερόντων του φορέα αλλά καιτου Δημοσίου, η αξιολογούμενη τροποποίηση με την οποία διασφαλίζονται και οι επενδυτές-μισθωτές, εφόσον έχουν προβεί σε πρόσθετες επενδύσεις, οι οποίες θα βελτιώνουν τον κατάσταση των ακινήτων ιδιοκτησίας του φορέα και του Δημοσίου, καθώς και την αξία αυτών. Σκοπός της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι παράλληλα η επέκταση του ! πεδίου εφαρμογής της και σε περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης που συνήφθησαν μετά την έναρξη της ισχύος της τροποποιούμενης διάταξης. Παράλληλα, η διάταξη εμπλουτίζεται με πρόβλεψη,   υπό   συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιώματος προτίμησης υπέρ του μισθωτή, ‘ υπό την έννοια της δυνατότητας κατάθεσης ισόποσης 1 προσφοράς, σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου ως προς το οποίο έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης.

Προτεινόμενες διατάξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%»

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016

Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117) έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19

1. Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 390S/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους κυμαίνεται μεταξύ 1ης.1.2020 και 30πς.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του νόμου και της απόφασης υπαγωγής.

Η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτή και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

2. Σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους Κ.Α.Δ. των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας νια το έτος 2020 ή το έτος 2021 δύναται να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόφη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων μηνών του έτους 2019.

Άρθρο 3
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν, 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4399/2016

Στη παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχει κριθεί από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές ότι δικαιούνται παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης νια λόγους ανωτέρας βίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί έως τις 30.10.2019 η σχετική εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της παράτασης, η διάρκεια της παράτασης αυτής που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021. Η διάρκεια της παράτασης υπολογίζεται μετά τις 31.12.2021 και για όσες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έχουν εκδοθεί αποφάσεις χορήγησης παράτασης μετά τις 11.9.2019, οπότε οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου φορέα που υποβάλλεται εντός μηνάς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εδαφίου. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 ο υπολογισμός της διάρκειας της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο ισχύει, ανεξαρτήτως αν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 δεν δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για όσους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 αιτηθούν παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30.10.2019 και εφόσον τα αιτήματά τους γίνουν δεκτά από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις, σε κάθε δε περίπτωση εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.»

Άρθρο 4

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Στις περιπτώσεις έργων, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 4608/2019 (Α’ 66), οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης περί έγκρισης εισόδου -εξόδου οχημάτων, οι οποίες απορρέουν από το β.δ. 465/1970 (Α’ 150), ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το παρόν εφαρμόζεται και επί εκκρεμών ή επανυποβληθέντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτημάτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σύμφωνα με το β.δ. 465/1970, σε έργα, που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις.

Άρθρο 5

Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15 του ν.4013/2011

Στην παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Μισθώσεις ακινήτων, υφιστάμενες αλλά και όσες συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 (Α’ 30) και αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Ε.Τ.Α.Δ., συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση.

Εφόσον το τελικό κόστος του επιχειρηματικού πλάνου του πρώτου εδαφίου, όπως πιστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθωτή, υπερβεί κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τον αρχικό προϋπολογισμό, με τη συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων της παρούσας, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ του μισθωτή του συγκεκριμένου μισθίου, προκειμένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης ισόποσης προσφοράς προς οιονδήποτε τρίτο πλειοδότη, υπερθεματιστή ή υποψήφιο αγοραστή πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον οποίο ήθελε τυχόν διενεργήσει ο εκμισθωτής για την αγοραπωλησία του μισθωμένου ακινήτου. Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθίσταται γνωστή προς τους τρίτους συμμετέχοντες στη διαδικασία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.»

Πηγή