Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση

Πιλοτική εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (λογισμικών ή/και εργαλείων) σε σχολικές μονάδες της προσχολικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά:

  • Επιλογή και προμήθεια κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων ΤΠΕ για εφαρμογή σε σχολικές μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία)
  • Προμήθεια εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιλοτική Εφαρμογή ΤΠΕ σε Νηπιαγωγεία της επικράτειας
  • Προβολή και Δημοσιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 2/4/2021 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 153.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή