Π.Κ. 3/12-3-2020

Χρονική επέκταση της ισχύος της από 27-3-2018 ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (ΠΚ 4/28-3-2018)

Σήμερα την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 24), οι υπογράφοντες:

1) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Χότζογλου Πρόεδρο του Δ.Σ., και Παναγιώτη Κούκο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γρηγόρη Τάσιο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Μανώλη Γιαννούλη, Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Κωνσταντίνο Χατζήκωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ..

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο,

συμφώνησαν την χρονική επέκταση της ισχύος της από 27-3-2018 ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (ΠΚ 4/28-3-2018) από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της έως την 31η Αυγούστου 2020.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ)
Γεώργιος Χότζογλου
Παναγιώτης Κούκος

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
Γρηγόρης Τάσιος
Μανώλης Γιαννούλης
Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου

Πηγή