Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 2981/2021 σχετικά με τον καθορισμό ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασία τεχνικών λεπτομερειών απόδοσης και μετάπτωσής του.


Σκοπός – Δικαιούχοι

1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες ομάδες, για τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδια-γνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).

2. Δικαιούχοι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας είναι: α) οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Οδηγίας επιστροφών 2008/115/ΕΚ, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι, καθώς και γ) οι ημεδαποί και αλλοδαποί κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται, εφόσον δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο των ειδικότερων αυτών κατηγοριών, που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.


Διαδικασία Απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α.

1. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή με οποιονδήνποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων Π.Α.Μ.Κ.Α. της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον αριθμό Π.Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α. στους δικαιούχους των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1, πραγματοποιείται, κατόπιν αίτησής τους στο Κέντρο ή Κατάστημα Κράτησης, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του οποίου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις και υποβάλλει με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) τη λίστα των αιτούντων δικαιούχων.

3. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α. ορίζεται η εταιρία Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Κατά την κλήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α., η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. εκδίδει Π.Α.Μ.Κ.Α., για κάθε δικαιούχο.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

1. Αν ο κάτοχος Π.Α.Μ.Κ.Α., ενεργού ή απενεργοποιημένου, καταστεί μελλοντικά δικαιούχος έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., για οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από την κείμενη κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αιτία, ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα αρμόδια κατά τον νόμο σημεία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., ήτοι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

2. Η υπηρεσία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε, με σκοπό την μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. και ακολούθως, συμπληρώνονται τα απαραίτητα από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία πρόσθετα στοιχεία του αιτούντος για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή