Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ. Υποδομών και μεταφορών τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2644/1998) αναφορικά με τις προϋποθέσεις κατοχής άδειας, για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και την κατάργηση της απαγόρευσης συμμετοχής σε επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης.

Συγκεκριμένα και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, εισάγεται πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία:

ι. Είναι δυνατή η συμμετοχή ανώνυμης εταιρείας που κατέχει άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης,
ιι. Επιτρέπεται οι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας να κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει σχετική άδεια.

Αιτιολογική έκθεση 
1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
   
Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στην άρση των υφιστάμενων περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) ως προς την απόκτηση άδειας παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσων επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης από κατόχους άδειας συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου. Οι υφιστάμενοι περιορισμοί συνιστούν, ουσιαστικά, απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής σε επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης, η οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία των νομικών προσώπων που προστατεύεται συνταγματικά.

Συγκεκριμένα, παραμένει ο κανόνας ότι ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να κατέχει και άδεια παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης. Ωστόσο, τίθενται αυστηρές, πλην όμως, αναγκαίες και αναλογικές προϋποθέσεις, συμβατές με το άρθρο 65 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής’Ενωσης (ΣΛΕΕ), η συνδρομή των οποίων επιτρέπει τη συμμετοχή των εν λόγων εταιρειών σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η μη νόθευση της αντικειμενικής, πλουραλιστικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ παροχών οι οποίοι δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς όρους στην ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα και με τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και, τέλος, προστατεύεται η επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής’Ενωσης (C-283/11, Sky Osterreich [2013]) η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί θεμιτό στόχο γενικού συμφέροντος που δικαιολογεί περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού, τις θεμελιώδες ενωσιακές ελευθερίες κυκλοφορίας των κεφαλαίων και εγκατάστασης και αποτελεί μέτρο υιοθέτησης των κατευθύνσεων της προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία C(2022) 6411 final/29.9.2022 INFR (2022/4080), διαθέσιμη                           σε https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/INF 22 5402].

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Η υφιστάμενη ρύθμιση συνιστά, ουσιαστικά, απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής σε επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης, η οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία των νομικών προσώπων που προστατεύεται συνταγματικά. Περαιτέρω, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην (αναφερθείσα ανωτέρω, υπό 1) προειδοποιητική επιστολή, η υφιστάμενη διάταξη εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελευθερίας εγκατάστασης που ορίζονται στα άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ, εμποδίζοντας δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε παρόχους ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται μέσω επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται, εντός του πλαισίου της ενωσιακής νομοθεσίας, η εύρεση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της επιχειρηματικής ελευθερίας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης των ειδήσεων.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορά στις ανώνυμες εταιρείες που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στους μετόχους τους.

Η προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο μόνο

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανώνυμη εταιρεία που κατέχει την άδεια της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει και άδεια παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης. Η συμμετοχή της εταιρείας του πρώτου εδαφίου σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης είναι δυνατή, εφόσον με τη συμμετοχή της:

α) δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού,

β) δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που έχει αποκτήσει στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, και

γ) δεν θίγεται η αντικειμενική, πλουραλιστική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι μέτοχοι της εταιρείας του πρώτου εδαφίου μπορούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου, να κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια.».

Πηγή