Σε 393,38 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2020 από 370,07 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 6,30%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 136,05 εκατ. ευρώ κατά το 2020 συγκριτικά με 126,21 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 7,80%. Οι ξένες χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 5,52% και διαμορφώθηκαν σε 257,33 εκατ. ευρώ το 2020 από 243,86 εκατ. ευρώ το 2019.

Η κερδοφορία του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης, παρότι μέρος των εξόδων αυτών, που ήταν περιορισμένο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενεργοποιήθηκε ξανά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ως εκ τούτου, κατά το 2020 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,50%, στα 62,69 εκατ. ευρώ από 54,75 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,94% από 14,79% το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 14,17% το 2020 φθάνοντας τα 50,05 εκατ. ευρώ έναντι 43,84 εκατ. ευρώ το 2019 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,72% το 2020 από 11,85% το 2019.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ακολούθησε σταθερά το στρατηγικό σχέδιο επέκτασής του, δημιουργώντας κερδοφόρα ανάπτυξη και πρόσθετη αξία στους μετόχους του, σύμφωνα τις δεσμεύσεις του. Κατά το 2020, ο Όμιλος σημείωσε άλλο ένα ρεκόρ δεκαετίας στο περιθώριο EBITDA, φτάνοντας το 15,94%, διατηρώντας την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το γεγονός αυτό αντανακλά την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, την προϊοντική και γεωγραφική του διαφοροποίηση, όπως και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται άμεσα στις δυσχερείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία υποστηρίζεται επιπρόσθετα από την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και διαφορετικές δυναμικές στα κανάλια πωλήσεων σε κάθε χώρα

Πηγή