Καταλογιστική πράξη Διευθυντή Τελωνείου περί κήρυξης εταιρείας ως αστικώς συνυπεύθυνης για καταβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που είχαν επιβληθεί εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου της, ως συνυπαίτιου λαθρεμπορίας – Παραδεκτό Αίτησης Αναίρεσης Πηγή