Έλεγχος σε περαιωμένη χρήση κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 και έκδοση συμπληρωματικής πράξης – Συμπληρωματικά στοιχεία άρθρου 68 ν.2238/1994 Πηγή