Πενταετής η παραγραφή των βεβαιώσεων επιβολής τελών κυκλοφορίας – Απαλλαγή των οχημάτων καθαριότητας από την επιβολή τους Πηγή