Εικονικά τιμολόγια – Η φορολογική αρχή, η οποία φέρει το βάρος απόδειξης της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων, δεν απέδειξε εν προκειμένω ότι η επιχείρηση του εκδότη, η οποία ήταν φορολογικώς υπαρκτό πρόσωπο, ήταν, ωστόσο, με βάση την συναλλακτική της δραστηριότητα, συναλλακτικώς ανύπαρκτη. Πηγή