Δικαιώματα και δήλωση παρακρατούμενου φόρου – Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας – Δήλωση παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές που καταβάλλονται στην αλλοδαπή επιχείρηση για την παροχή προς την ελληνική επιχείρηση και άλλου είδους υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται επίσης από την ίδια σύμβαση παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων Πηγή