Προγράμματα – Προσκλήσεις

Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Έχει λήξει

Παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή / και μετά τη λήξη της). 
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι έως διακοσίων (120-200) ωρών ανάλογα με την υπό κατάρτιση ειδικότητα.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας τετρακοσίων έως τετρακοσίων ογδόντα (400-480) ωρών.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, ήτοι θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες. Τα αντικείμενα κατάρτισης που θα προταθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 20.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας

Περίοδος υποβολής

από 23/11/2018 έως 28/2/2019

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 48.780.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα

Τηλ

210 5271305

Φαξ

210 5271167

Μαρία Άννα Αρβανίτη

210 3278134

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή