Τα νέα του ΕΣΠΑ

Συνεργασία για μεγαλύτερες χωρικές επιπτώσεις

23/3/2021

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Συνεργασία για μεγαλύτερες χωρικές επιπτώσεις:, από το πρόγραμμα INTERact.

Το σεμινάριο στόχευε στην ανάδειξη και προώθηση των δυνατοτήτων συνεργασίας, στο πλαίσιο του στόχου ‘Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση -Investment for Growth and Jobs (IGJ)’, μεταξύ των χωρών και των περιφερειών, στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και στη χρήση αυτής της πληροφορίας για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Επιπλέον, στο σεμινάριο συζητήθηκαν πρακτικές εφαρμογής και με ποιο τρόπο τα χωρικά πλαίσια, όπως είναι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, μπορούν να συνεισφέρουν. Ακόμη, δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των προγραμμάτων του στόχου IGJ, από τις χώρες και τις περιφέρειες, ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας, αξιοποίησης νέων τρόπων από κοινού εργασίας και επίτευξης στόχων για το 2021-2027.

Η ιστορία της συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου IGJ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των Open Days το 2010, με βασικό κίνητρο των συμμετεχόντων την προσπάθεια για συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων φορέων και την αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και των δραστηριοτήτων, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των καθιερωμένων προγραμμάτων της ΕΕ.

Το INTERact προωθώντας τη χρήση της συνιστώσας της συνεργασίας, ως ένα από τα βασικά εργαλεία ενδυνάμωσης της από κοινού εργασίας των χωρών, συνοψίζει όλη τη διαθέσιμη γνώση γύρω από το θέμα στο κείμενο «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία στο πλαίσιο του στόχου 2020+ της IJG», που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του προγράμματος. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν περαιτέρω τα περιεχόμενα του κειμένου και συζητήθηκαν οι αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, οι προκλήσεις και ο αντίκτυπος των υφιστάμενων εδαφικών πλαισίων.

Ακόμα, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, εκπρόσωποι τριών περιφερειών της ΕΕ, που ανήκουν στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, Αδριατικής-Ιονίου-EUSAIR, Άλπεων-EUSALP και Βαλτικής-EUSBSR, τοποθετήθηκαν σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών σε δράσεις του στόχου IGJ, για την προώθηση και υποστήριξη των εμβληματικών προτεραιοτήτων της κάθε μακροπεριφέρειας.

Ειδικότερα, ξεκινώντας από την ιταλική περιφέρεια Basilicata, η οποία αποτελεί μια από τις περιφέρειες που έχουν διευρύνει το πρόγραμμα IGJ για συνεργασία πέρα από τα σύνορα της, πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση 7 επιλεγμένων έργων με συμμετέχοντες από όλες τις χώρες της EUSAIR, μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, που υποστηρίζουν την εφαρμογή της.

Επιπλέον, ένα παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υποστήριξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, για περιβαλλοντικούς σκοπούς παρουσίασε η περιφέρεια των Άλπεων. Η γαλλική Προεδρία της στρατηγικής έχει υποδείξει ως οριζόντια δράση υψηλής σημασίας, για ολόκληρη την περιοχή, την κλιματική ουδετερότητα, με ακρογωνιαίο λίθο το ‘πράσινο’ υδρογόνο. Για την ικανοποίηση του παραπάνω στόχου, η περιοχή ηγείται των προσπαθειών για την οικοδόμηση συνεργασίας για την υποστήριξη ‘πράσινου’ υδρογόνου στις Άλπεις.

Τέλος, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας παρουσίασε το παράδειγμα δημιουργίας ενός δικτύου διαχειριστικών αρχών με στόχο τη συνεργασία και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές δράσεις. Παρότι το δίκτυο των διαχειριστικών αρχών δημιουργήθηκε το 2016, οι εργασίες του ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/3/2021

Πηγή