Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της  σύμβασης  και  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  κατ ́  ελάχιστον  προσφερόμενων  ανθρωπομηνών, ήτοι τριάντα έξι (36) ανθρωπομηνών.

Αναλυτικές πληροφορίες

Πηγή